ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

2017-04-27

  • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ-зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр.
  •  
  • НыбжьыщIэхэр зэхьэзэхуащ живопись лIэужьыгъуэхэмкIэ, щэкIхэр зэIущэнымкIэ, графикэмкIэ, скульптурэмкIэ, декоративнэ-IэрыщI гъуазджэхэмкIэ. Гъэлъэгъуэныгъэм утыку къыщрахьащ Урысейми хамэ къэралхэми ящыщ сурэтыщI, сурэттех, скульптор, дизайнер цIэрыIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр. УФ-м и СурэтыщIхэм я союзым, жылагъуэ, творческэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм къалъытащ ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIыр.
  • КъБКъУ-м и гъэсэнхэм жыджэру зыкъыщагъэлъэгъуащ дизайнымрэ декоративно-IэрыщI гъуазджэмрэ хухаха Iыхьэм. УнэтIыныгъэ зэхуэмыдэхэмкIэ абы къыщыхэжаныкIахэщ КъБКъУ-м Декоративнэ-IэрыщI гъуазджэмкIэ и къудамэм и студентхэу Куэтэншы Темирлан (1, 2-нэ увыпIэхэр къыщихьащ), Биттиевэ Фаридэ (2-нэ увыпIэр хуагъэфэщащ), а еджапIэр къэзыуха Тохъу Хьэсэн къратащ 2-нэ увыпIэр.
  •  
  • Табыщ  Динарэ.