ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ

2017-04-22

  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и  ЩIалэгъуалэ советым мэлыжьыхьым и 25-м ирегъэкIуэкI Адыгэ ныпым и махуэшхуэм теухуа Iуэхугъуэ зыбжанэ.
  •  
  • Апхуэдэ жэрдэм къыхилъхьащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым щIэныгъэмкIэ, егъэджэныгъэмкIэ, хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ гупым и пашэ Лий Ланэ.
  • ЩIалэгъуалэ гупым кърахьэжьа Iуэхугъуэхэр щекIуэкIынущ Налшык, Бахъсэн, Тэрч, Шэджэм къалэхэмрэ Аруан къуажэмрэ. Къапщтэмэ, Тэрч къалэм и курых уэрамым адыгэ ныпыр зыIыгъ шууейхэр ирикIуэнущ, къалэ утым джэгушхуэ щащIынущ, Бахъсэн къалэм    и курыт еджапIэхэм адыгэ ныпым и тхыдэм теухуа дерсхэр щекIуэкIынущ. Аруан къуажэм дэт «Нур-ет» щэнхабзэ зэхуэсыпIэм концертрэ махуэшхуэ уджрэ щызэхашэнущ. Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и гупэ утым лъэпкъ джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ щызэхьэзэхуэнущ. Налшык къалэ, КъБКъУ-м и Iэгъуэблагъэм, «Си лъэпкъ нып» зыфIаща зэхыхьэр щрагъэкIуэкIынущ.
  • Iуэхугъуэ псоми сыхьэт 14-м щIидзэнущ. УпщIэхэмкIэ Лий Ланэ зыхуэвгъазэ хъунущ мы телефонымкIэ: 8-963-166-81-12
  •  
  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм
  • и  ЩIалэгъуалэ советым и
  • пресс-IуэхущIапIэ.