ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэблэм я къэкIуэнум толажьэ

2017-04-19

 • КъБКъУ-м Щэнхаб-зэмкIэ и центрым, Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ.
 •  
 • Абы щызэхуашэсат университетым къепхауэ лажьэ Школ академие цIыкIум щеджэхэм я адэ-анэхэр. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Дол Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ а академием и унафэщI Насып Артур, КъБКъУ-м и къудамэхэм я пашэхэр, университетым абитуриентхэр щIэтIысхьэныр къызэгъэпэщынымкIэ и IэнатIэм и унафэщI Гъуэгузокъуэ Тимур, еджапIэ нэхъыщхьэм хыхьэ институтхэм, факультетхэм я кафедрэхэм я унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр.
 • Школ академие цIыкIум щеджэхэм я Iуэху зыIутым, яIэ ехъулIэныгъэхэм щытепсэлъыхьащ зэхуэсым. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Насып Артур.
 • — Ди академием мы зэманым щоджэ ныбжьыщIэ 225-рэ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми IэмалыфI иIэщ еджапIэ нэхъыщхьэм лъэпощхьэпоуншэу щIэтIыс-хьэну, — жиIащ Насыпым. — Зэхуэсым цIыху куэд къызэрырихьэлIам къегъэлъагъуэ адэ-анэхэми, егъэджакIуэхэми, универ-ситетым и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэми — псоми щIэблэм я къэкIуэнум гулъытэ зэрыхуэтщIыр, абы дызэрыхуэлажьэр. Си гуапэщ фи бынхэм я мурадхэр, хъуэпсапIэхэр къайхъулIэну.
 • Я бынхэм я Iуэху зыIутым щыгъуазэ хуащIу, адэ-анэхэм епсэлъащ абыхэм я егъэджакIуэхэр. КъБКъУ-м Архитектурэм-кIэ, ухуэныгъэмрэ дизайнымкIэ и институтым и кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Бэрэгъун Люся зэрыжиIамкIэ, академием етIанэгъэ къыщызэIуахынущ «Архитектура» унэтIыныгъэщIэр. Абы щIэтIыс-хьэну гукъыдэж зыщIхэм черчениемкIэ творческэ экзамен ятын хуейщ. Школ академие цIыкIум щеджэхэм иджыпсту ябгъэдэлъ щIэныгъэр къэплъытэмэ, абыхэм ящыщ дэтхэнэми IэмалыфI иIэщ а къэпщытэныгъэм ехъулIэныгъэкIэ пхыкIыну.
 • Университетым зэрыщIэтIысхьэ хабзэхэм ятеухуауэ адэ-анэхэм яIэ упщIэхэм жэуап зэпкърыха иритащ Гъуэгузокъуэ Тимур.
 • Академием и унафэщIхэм, егъэджакIуэхэм фIыщIэ хуащIу зэхуэсым къыщыпсэлъащ адэ-анэ зыбжанэ. Абыхэм жаIащ республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэм и гупэр школым зэрыхуигъэзар хуабжьу я гуапэ зэрыхъуар, ар къэзыух я сабийхэм я щIэныгъэм щыхагъэхъуэну я мурадыр КъБКъУ-р арауэ зэрыщытри къыхагъэщащ. Псом хуэмыдэу адэ-анэхэм фIыщIэшхуэ хуащIырт еджакIуэ гупхэм я кураторхэм.
 • Адэ-анэхэмрэ университетым и лэжьакIуэхэмрэ я зэхуэсыр купщIафIэу екIуэкIащ. Апхуэдэ зэIущIэхэр дяпэкIи къызэгъэпэщын зэрыхуейри щыжаIащ зэIущIэм.
 •  
 • Тамбий Линэ.