ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хабзэм уебакъуэ хъунукъым

2017-04-18

  • Бахъсэнёнок (Къэсейхьэблэ) дэт 3-нэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Экстремизм — путь в никуда» зыфIаща зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ терроризмэм къихь насыпыншагъэхэмрэ цIыхум и гъащIэр зэрызэтрикъутэмрэ.
  •  
  • ЗэIущIэм хэтащ Бахъ­сэн щIыналъэм и прокурор Бэшорэ Аслъэн, абы и ­къуэдзэ Мырзэ Алим, Бахъ­сэн щIыналъэм и полицэм и унафэщIым и ­къуэдзэ ­КъуэщIысокъуэ Мурат, егъэджэныгъэмкIэ управленэм и унафэщI Абрэдж Тамарэ, къуажэм дэт курыт еджапIэхэм я унафэщIхэу Джэтокъуэ Валерий, Тажджэ Ладин, Вэрокъуэ Иринэ, КъБР-м мус­лъымэнхэм я IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Емкъуж Анзор, жылэм и Iимам ­Гъубжокъуэ МуIэед, психиатр-нарколог Мудуевэ ­Фаридэ сымэ.
  • Мыхэр щIалэгъуалэм епсэлъащ терроризмэр зищIысымрэ абы зэрызыщахъумапхъэмрэ ятеухуа­уэ. НыбжьыщIэхэм упщIэ куэд яIэу къыщIэкIати, абыхэм я жэуапи зэха­-   хащ.
  • — Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ епха щIэпхъаджагъэм ныбжьыщIэ куэд текIуэдащ, — жиIащ Абрэдж Тамарэ. — Абы къыхэкIыу щIалэгъуалэм нэхъыбэрэ даIущIэн, щIэпхъаджагъэм зэрызыщахъумэнум теухуауэ депсэлъэн    хуейщ.
  • ­Емкъуж Анзор и пса­-лъэм къыхигъэщащ ди­ным залымыгъэр зэримы­дэр, фIэщхъуныгъэм теухуауэ щIалэгъуалэм къагу­ры­мыIуэ гуэр щыIэмэ, щIэныгъэ тэмэм зыбгъэ­дэлъ Iима­мхэм зыхуагъэзэну къыхуриджащ.
  • Бэшорэм жиIащ мып­хуэ­дэ зэIущIэхэр зэрысэбэ­-­пыр икIи къыхигъэщащ къэралым и хабзэхэм уе­бакъуэ зэрымыхъунур.
  • Дыгулыбгъу  Маринэ,
  • Бахъсэн щIыналъэ
  • администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.