ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къару зэкъуэткIэ

2017-04-15

 • Iимам Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым мэлыжьыхьым и 13-м  щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ республикэм и муслъымэн дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ я зэIущIэ. Абы хэтащ властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я унафэщIхэр, республикэм  и  къалэхэмрэ  и къуажэхэмрэ я раис-Iимамхэр.
 •  
 • КIуэкIуэ Юрий университетым егъэджэныгъэ Iуэхухэр зэрыщекIуэкIым щыгъуазэ зыхуищIащ, студентхэм епсэлъылIащ. Ирагъаджэхэм щытыкIэ тэмэм къыхузэрагъэпэщ, университетыр мылъку-техникэ лъабжьэ хъарзынэ зиIэщ, тхылъхэмкIэ ирокъу.
 • Зэхыхьэр къыщызэIуихым, республикэм и Iэтащхьэм къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ европей къэралхэм, Тыркум иужь зэманым къыщыхъуахэр, Санкт-Петербург  щалэжьа  щIэпхъаджагъэр.
 • — А псори щыхьэт тохъуэ апхуэдэ гуауэ дэнэ щIыпIи къыщыхъеинкIэ зэрыхъунум. Абы къыхэкIыуи гурыIуэгъуэщ, идеологие ихъу-ипкIым нэхъ лъэщу дыпэщIэтын зэрыхуейр. Мыбдежым щIэсхэми фэлъытащ щIэблэм я дуней еплъыкIэр, я щхьэ къихьэну гупсысэхэр зыхуэдэнур. ПсынщIэ-псынщIэу зызыхъуэж гъащIэм зыхагъэзэгъэнымкIэ ныбжьыщIэхэм дадэIэпыкъупхъэщ. Дунейпсо хъым, Интернетым, и гугъу щытIщкIэ, нэрылъагъущ, ар Iей хъунуми фIыкIэ къытхуэупсэнуми, зэлъытахэм дэри дазэрыщыщыр. 
 • Иужь илъэсхэм къару зэкъуэтхэм республикэм щахузэфIэкIащ терроризмэм и хуэмэбжьымэхэр къыщагъэтIэсхъэну. АрщхьэкIэ, КъБР-м и Iэтащхьэм къызэрилъытэмкIэ, дигухэр дгъэфIу дызэтесабырэжы-ну иджыри пасэщ, зэфIэдгъэкIын хуейри мащIэкъым. Псом япэрауэ, гулъытэ хэха хуэныкъуэщ къагъапцIэу дашэхынкIэ хъуну щIалэгъуалэр.
 • — НыбжьыщIэхэр гъуэгу захуэ тегъэувэнымкIэ къалэн нэхъыщхьэ зыгъэзащIэхэм фэри фащыщщ. А пщэрылъым фызэрыщехъулIэм елъытащ абыхэм ягъуэтыну псэкупсэ гъэсэныгъэр зыхуэдэнури, — дыщIигъужащ и псалъэм КIуэкIуэ Юрий.
 • ЗэIущIэм къызэрыщыхагъэщащи, ди республикэм мыхьэнэшхуэ зиIэ и ехъулIэныгъэхэм ящыщ зыщ дин зэмылIэужьыгъуэхэм я зэхуаку зэныкъуэкъу къызэрыщыдэмыхъуэри.
 • — Ди мурадщ республикэм ис Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм дяпэкIи сыт и лъэныкъуэкIи зыщIэдгъэкъуэну, — къыхигъэбелджылыкIащ КIуэкIуэ Юрий.
 • КъБР-м и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталий къилъытащ властым и органхэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ купщIафIэу зэдэлажьэу. Абы и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, ар мэув цIыхухэр экстремист идеологием бгъэдэшыным, мамырыгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ республикэм щызэтеIыгъэным я къару лъэщу.
 • Зэгъусэу ирагъэкIуэкI программэхэр хуэгъэзащ КъБР-м щыпсэухэр наркоманием,  фадэм  япэIэщIэ щIыным, щIэпхъаджагъэхэр емыгъэлэжьыным, экологие, псапащIэ Iуэхухэм дегъэхьэхыным. А псоми яхуэфащэ увыпIэ щаубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъащIэм.
 • — Iейуэ щыIэм я къежьапIэхэм ящыщщ пэжыр ямыщIэныр, къагурымыIуэныр. Абы къыхэкIыу дэ иджыри куэд зэфIэдгъэкIын хуейщ къытхуэныкъуэ дэтхэнэми далъэIэсын папщIэ. А мурадым дыщехъулIэнур жылагъуэм и къару узыншэ псори тхузэщIэгъэуIуэмэщ, — къыпищащ и псалъэм Дзасэжь Хьэзрэталий.
 • ЗэIущIэм иужькIэ къыщыпсэлъахэми къыхагъэщащ ислъамым и гупсысэ нэхъыщхьэр — гущIэгъур — цIыхухэм я деж нэмыгъэсыным ехьэлIауэ зэхащIыхьхэр къызэрызэпаудын къарур нэхъри гъэлъэщын зэрыхуейр.
 • КЪУМАХУЭ  Аслъэн.