ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Белавенцев Олег Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий хуэзащ

2017-04-06

  • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег езым и IуэхущIапIэу Пятигорск къалэм дэтым щыхуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
  •  
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ округым мамырыгъэмрэ лъэпкъ зэгурыIуэныгъэмрэ щыгъэбыдэным, лъэпкъ, дин зэныкъуэкъухэр къэхъункIэ Iэмал зэримыIэм. Гулъытэ хэха хуащIащ щIалэгъуалэм гъэсэныгъэ тэмэм етыным, ахэр егъэлеиныгъэ зыпылъ Iуэхухэм демыгъэхьэхыным.
  • «Мыхьэнэшхуэ иIэщ властым и органхэмрэ лъэпкъ-щэнхабзэ зэгухьэныгъэхэмрэ я зэпыщIэныгъэхэм зегъэужьыным, апхуэдэ зэгухьэныгъэхэр Кавказ Ищхъэрэм зэпIэзэрытыныгъэр щыгъэбыдэным хуэгъэза лэжьыгъэм къыхэшэным, — жиIащ Белавенцев Олег. — ИкIи, зэрыгурыIуэгъуэщи, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм  я мурад нэхъыщхьэр  цIыхубэр зэкъуэгъэувэнырщ, лъэпкъ куэд щыпсэу ди Хэкум — Урысейм — зегъэужьыным хуэгъэзауэ къэралыгъуэр гъэбыдэнырщ».
  • Сэхъурокъуэ Хьэутий зэрыжиIамкIэ, ДАХ-м зыхуигъэувыж мурад нэхъыщхьэхэм ящыщщ адыгэ лъэпкъыр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ абы зегъэужьыным-рэ, лъэпкъхэм яку дэлъ мамырыгъэр гъэбыдэныр.
  • ДАХ-м и тхьэмадэм Белавенцев Олег щыгъуазэ ищIащ зэгухьэныгъэм утыку кърилхьа е абы диIыгъа проектхэм. ЗэIущIэм хэтахэр  хэхауэ хэплъащ лъэпкъ зэгухьэныгъэр нэхъ зытегузэвыхь Iуэхухэм, ахэр дэгъэкIынымкIэ хэкIыпIэхэр яубзыхуащ икIи къэкIуэну зэманым зэрызэдэлэжьэнум тепсэлъыхьащ.