ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тэтэрхэр иужь увыпIэм къыщанэ

2017-04-04

 • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:1 (0:0). Къэзан. «Рубин» стадион. Мэлыжьыхьым и 1-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Судьяхэр: Левников, Абусуев, Рунов (псори Санкт-Петербург щыщщ).
 • «Нефтехимик»: Книгэ, Сорокин, Кобахидзе, Сурков, Бойчук (Гаглоев, 64), Давлатов (Воронкин, 46), Петролай, Корнилов, Малякэ (Матяш, 76), Галиакберов, Гелоян (Бабырь, 46).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Марченкэ, Соблыр, Дашаев, Кузнецов (Семёнов, 84), Крамаренкэ (Мэкъуауэ, 87), Мухьэммэд, Каркаев (Войнов, 71), Дроздов, Багъэтыр (Мурачёв, 78), Ахъядов.
 • Топыр дигъэкIащ: Дашаевым, 73 — пенальтикIэ (0:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Багъэтырым, Воронкиным, Мэкъуауэм.
 •  
 • Мыгъэрей зэхьэзэхуэм зэрыщIадзэжрэ къахуэхьыфыну щыта очко 15-м ящыщу 3 фIэкIа зэрызыIэра- мыгъэхьэфам Урысей Федерацэм футболымкIэ и  япэ дивизионым щекIуэкI зэпеуэм «Спартак-Налшыкым» и Iуэхухэр хуабжьу хэплъэгъуэ ищIат. ИкIэщIыпIэкIэ текIуэныгъэхэр къахьу щIамыдзэмэ, адэкIэ къапэплъэр етIуанэ дивизионрат. ЗыкIи нэхъыфIтэкъым Тэтэрстаным и командэм и щытыкIэри — зэ «цIэнтхъуэжмэ» иужь дыдэ увыпIэм къыщынэпат. Аращ турнир таблицэм къыщыкIэрыхухэм я зэпэщIэтыныгъэр гуащIэ зыщIар.
 • Нижнекамск и стадионыр зэхьэзэхуэм зэрыхуэмыхьэзырым къыхэкIыу мы зэIущIэр Къэзан зэрагъэIэпхъуам хэгъэрейхэм къадэщIхэр нэхъ мащIэ ищIакъым. АрщхьэкIэ ди щIалэхэм ахэр псынщIэу я пIэ ирагъэувэжащ, ещанэ дакъикъэм Крамаренкэ Сергей зэуа топыр гъуэм и пкъом техуэри. Псоми къагурыIуащ хьэщIэхэр текIуэныгъэм ерыщу зэрыщIэбэнынур. КъыкIэлъыкIуэу Каркаев Алим Iэмал гъуэзэджэ къыхукъуэкIащ.
 • Хэгъэрейхэри икIуэтынутэкъым. Ди гъуащхьэтет Антиповым и щыуагъэм «Нефтехимик»-р япэ иригъэщ пэтащ. Насып диIэти, топыр зыIэрыхьа нижнекамскдэсым ар хуэгъэIэкIуэлъэкIуакъым.
 • Джэгум и етIуанэ Iыхьэми лъэныкъуэхэр щыжыджэращ. ЯпэщIыкIэ хэгъэрейхэр къыхэжаныкI пэтащ, къыкIэлъыкIуэу Багъэтырымрэ Крамаренкэрэ Iэмал гъуэзэджэхэр зыIэ-щIагъэкIащ. Топыр дигъэкIыфыну щытащ Ахъядовми.
 • ЗэIущIэм кърикIуэнур наIуэ щыхъуар 72-нэ дакъикъэращ. Багъэтыр Альберт топыр къыIэрыхьэри зы  гъуащхьэхъумэм IэщIакIащ, арщхьэкIэ етIуанэм ириудащ — пенальти! Да- шаев Аслъэн метр пщыкIузым и деж «Нефтехимик»-м и гъуащхьэтетым зы Iэмали щритакъым — 1:0.
 • Джэгур кърагъэлыну хэгъэрейхэм зэрыгупу зрачащ. Ди тренерхэми гъуащхьэхъумэ зыбжанэ аргуэру кърагъэхьэри зыкърагъэбыдэкIыпащ. АрщхьэкIэ текIуэныгъэр яIэщIэкIыным зымащIэ дыдэщ иIэжар: угловой къыхата иужькIэ «Нефтехимик»-м и футболистыр зэуа топыр гъуащхьэм техуащ. 84-нэ дакъикъэми Гаглоевым бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжыфынут,     зымащIэкIэ нэхъ Iэрыхуэу къыщIэкIатэмэ.
 • Дауэ хъуми, «Спартак-Налшыкым» зихъумэжыфащ икIи мыгъэрей зэхьэзэхуэм япэу текIуэныгъэр зыIэригъэхьащ. Хьэлэмэтращи, турнир таблицэм и епщIанэ увыпIэм щыщIэдзауэ и лъабжьэмкIэ щыIэхэм ящыщу мы джэгугъуэм ар щызыхузэфIэкIар ди щIалэхэм я закъуэщ. Абы и фIыгъэкIэ ахэр зы увыпIэкIэ къыдэкIуэтеящ, «Нефтехимик»-р иужь дыдэм къыщанэри.
 • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ япэ дивизионым иужьу щекIуэкIа зэIущIэ-хэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Луч-Энергия» (Владивосток) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1, «Енисей» (Красноярск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 3:1, «Тюмень» (Тюмень) — «Химки» (Химки) — 1:1, «Динамо» (Мэзкуу) — «Тамбов» (Тамбов) — 3:0, «Сокол» (Саратов) — «Мордовия» (Саранск) — 0:0, «Балтика» (Калининград) — «Тосно» (Ленинград область) — 0:2, «Шинник» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:0, «Зенит» (Санкт-Пе-  тербург) — «Спартак-2» (Мэзкуу) — 1:2, «Факел»              (Воронеж) — «Кубань» (Краснодар) — 2:2.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэри «Спартак-Налшыкым» и дежкIэ хуабжьу мыхьэнэшхуэ зиIэу щытынущ: мэлыжьыхьым и 8-м и пщэдджыжьым жьыуэ (ди дежкIэ сыхьэтиблым) Владивосток къалэм ар щыIущIэнущ а щIыпIэм и «Луч-Энергия»-м.
 • Жыласэ  Заурбэч.