ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Этана» ухуэныгъэм къэралитIыр зэрепх

2017-03-31

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олегрэ Май щIыналъэм кIуащ полимер къабзэхэр къыщIэзыгъэкIыну «Этана» заводым и Iуэхур здынэсар зрагъэщIэну. «Этана» ООО-м и генеральнэ унафэщI Iэщын Сергей ахэр щигъэгъуэзащ заводым къыщIигъэкIыну продукцэр зыхуэдэм, ухуэныгъэр зэрекIуэкIынумрэ IуэхущIапIэм иIэну гъэпсыкIэм-рэ. Сергей жиIащ мы проектым дунейпсо мыхьэ-нэ зэриIэр, къэрал дэIэпыкъуныгъэ ин зэригъуэтынур, социальнэ къалэнышхуэ зэригъэзэщIэнур. Къапщтэмэ, зи гугъу ящIа инвестпроектым доллар мелард 12,9-рэ и уасэщ, ухуэныгъэм щIы гектар мин 1,5-рэ еубыд.
  •  
  • Заводыр хьэзыр хъумэ, цIыху мин  25-рэ щылэжьэнущ, КъБКъУ-м «Этана» кафедрэ къыщызэIуахынурэ IэщIагъэлIхэр абы щагъэхьэзырынущ, абы и къудамэ езы заводми хэтынущ, медицинэ центр, лэжьакIуэхэр щыпсэун унэхэр, къуажэ щхьэхуэ къращIэкIынущ. Мы проектыр нагъэсрэ лэжьэн щIидзэмэ, зы илъэсым къриубыдэу республикэ бюджетым сом меларди 160-м нэс хилъхьэнущ.
  • — Заводыр зыухуэну китай инженерхэр мэлыжьыхьым и пэщIэдзэм къэкIуэнущ, псори къапщтэмэ, лэжьакIуэ минитI хуэдиз къитшынущ а къэралым, дэ ди хэкуэгъуу зы мин ядэлэжьэну къыщIэкIынщ. Абы хыхьэркъым заводым къекIуэлIэну гъуэгухэр зыщIынухэр, нэгъуэщI Iуэхухэм иужь итынухэр. Экологие и лъэныкъуэкIэ къапщтэмэ, дызэрылэжьэнур биотехнологиещ, къищынэмыщIауэ, ди щIыналъэм и щIыуэпсыр зыуцIэпIын пкъыгъуэхэр къызыпкърыкI IуэхущIапIэ мыбдеж щыIэнукъым, зэран нэхъыбэ зиIэнухэр Китайм къыщыщIагъэкIынурэ къашэнущ, — жиIащ Iэщын Сергей.
  • КIуэкIуэм къыхигъэщащ «Этана» проектым и къежьапIэм УФ-м и Президент Путин Владимир зэрыщытар, абы щыгъуэм УФ-м и Премьер-министру, «Урысей зэкъуэт» партым и пашэу. Ар арэзы техъуэу гъуэгу игъуэта нэужьщ, зэдэлэжьэнухэри зи мылъку къыхэзылъхьэнухэ-ри къыщыкъуэкIар, дунейпсо мыхьэнэ    иIэ щыхъуар.
  • — Мыр Урысеймрэ Китаймрэ зэдащIэ Iуэхущ, абы я Къэрал Советымрэ ди Правительствэмрэ къащта унафэкIэ, — жиIащ КIуэкIуэм. — КъэралитIым зэдащIэ Iуэхуу зэрыщытым къыдэкIуэу, партитIи щызэдэлажьэу жыпIэ хъунущ — УФ-м и «Урысей зэкъуэт» партымрэ Китай Лъэпкъ Республикэм и Коммунист партымрэ.
  • Белавенцев Олег КъБР-м и Iэтащхьэм фIыщIэ хуищIащ, проектыр гъэкIуэтэ-ным и гуащIэ зэрыхилъхьэм папщIэ.
  • — «Этана» проектыр гъэзэщIа хъуным лъэныкъуитIри иужь ихьащ — Урысеймрэ Китаймрэ. УФ-м хилъхьэн хуей мылъкур, сом мелард 1,5-р, къыхуиутIыпщащ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм сом мелуани 163-рэ хилъхьащ проектым. Мыпхуэдэ инвестицэ проект ин Урысейм имытынкIэ хъунщ, наIуэщ Кавказ Ищхъэрэм зэрыщымыIэри. Аращи, фи щIыналъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэу къызолъытэ. Федеральнэ министерствэхэр, компание нэхъ инхэр зыхэлэжьыхьыну проектыр хуабжьу абрагъуэщ, ар 2030 гъэм и кIэм нагъэсыну аращ, Iыхьэ-Iыхьэу гъэбелджылауэ щытщи. Гур хэзыгъахъуэр къэрал къулыкъущIапIэ нэхъыщхьэхэм дагурыIуэу, къыхалъхьэн хуейр къызэрыхуаутIыпщарщ, адэкIэ лэжьэн хуейуэ аращ.
  • Къэбарт  Мирэ.