ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ставрополь адыгэбзэр щадж

2017-03-18

  • Ставрополь крайм щыIэ «Адыгэхэр» щэнхабзэ центрым адыгэбзэр щрагъэдж дерсхэр къызэригъэпэщащ. Япэ дерс зэIухар гъатхэпэм и 14-м щекIуэкIащ къалэм дэт Зэныбжьэгъугъэм и унэм.
  •  
  • Абы зэрыщрагъэджэну программэм къызэщIеубыдэ адыгэбзэ зымыщIэ балигъхэмрэ илъэсипщIым щIигъуа ныбжьыщIэхэм-рэ. Дерсхэм щIэсынухэм зэрырагъаджэ тхылъхэр хуагуэшынущ, абыхэм ядэлэжьэнущ илъэс 25-кIэ егъэджакIуэ IэнатIэм пэрыта Хьэткъуэ Марие.
  • — Ди лъэпкъымрэ абы бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэмрэ тхъумэным и зы Iэмалщ нобэ къызэдгъэпэща дерсхэр. Псоми ящIэ хамэщI щыпсэухэмрэ я анэдэлъхубзэ иримыпсалъэу нэгъуэщI хэгъуэгу-хэм исхэмрэ адыгэбзэр зэраIэщIэхур, нэхъ шынагъуэжращи, зи хэку имысыжхэм къащIэхъуэ щIэблэм зэраIурымылъыххэр. Апхуэдэ гупсысэхэм къыхэкIыу, ди центрым дерсхэр къызэригъэпэщащ икIи Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу япэ гупыр зэхуэтшэсащ. ФIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ ди гукъэкIыр къыддэзыIыгъа, Iуэхур едгъэжьэнымкIэ сэбэп къытхуэхъуа, Ставрополь къалэм и администрацэмрэ абы и унафэщI Джадтоев Андрейрэ.
  • ЗэрыжаIэщи, бзэр щымыIэмэ, лъэпкъри щыIэнукъым. Ди центрым и къалэн нэхъыщхьэр адыгэ лъэпкъым къыхэкIауэ Ставропольем исхэм я анэдэлъхубзэр яIэщIэмыгъэхунырщ», — къыджиIащ «Адыгэхэр» щэнхабзэ центрым и унафэщI Шыбзыхъуэ Юрэ.
  • Юрэ къыхигъэщащ адыгэбзэ дерсхэм ставрополдэсхэм я деж щIэупщIэшхуэ зэрыщиIэр, къакIуэурэ куэдым зэрызрагъэтхыр.
  • НэщIэпыджэ  Замирэ.
  •