ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэблэмрэ щIэныгъэмрэ

2017-02-14

 •  Мазаем и 8-м Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм и администрацэм и унэм Урысей щIэныгъэм и махуэр щагъэлъэпIащ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Парламентым и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэмрэ щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэмрэ.
 •  
 • Зэхыхьэм хэтащ Лэскэн район администрацэм экономикэмрэ финансхэмкIэ и къудамэм и Iэтащхьэ Апекъуэ Iэмин, ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Гугъуэтыж Ахьмэд, щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Едгъул Залинэ, «ЩIэныгъэм — япэ лъэбакъуэхэр» щIэныгъэ-къэхутэныгъэ зэпеуэм щытекIуахэр, егъэджэныгъэм и ветеранхэр, нэгъуэщIхэри.
 • ЩIалэгъуалэ палатэм социальнэ политикэмрэ лэжьыгъэмкIэ и комиссэм и унафэщI Мэкъей Альбинэ Чехов Антон и псалъэ IущхэмкIэ къызэIуихащ зэIущIэр. Абы къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ Урысей щIэныгъэм и махуэр зэраубзыхуам и тхыдэр.
 • Альбинэ и къэпсэлъэныгъэм къыхи-гъэщащ Урысей щIэныгъэр дунейм щы-           пэрытхэм зэрыхабжэр Ломоносов Михаил, Павлов Иван, Менделеев Дмитрий, Циолковский Константин, Капицэ Пётр, Александров Александр сымэ, нэгъуэщI щIэныгъэлI пэрыт куэдми зэрафIыгъэр.
 • ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и лэжьыгъэм и гугъу     щищIым, Мэкъейм жиIащ абыхэм щIэблэр инновацэ, щIэныгъэ-техникэ Iуэху-хэм дегъэхьэхыным гулъытэ хэха зэры-хуащIыр. Абы и щыхьэтщ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Юность, Наука, Культура», «Моя законотворческая инициа-       тива», «Территория смыслов на Клязьме», «Евразия», «Таврида», «Территория инициативной молодёжи «Бирюса», «Шаг  в будущее» «Мэшыкъуэ» урысейпсо  щIалэгъуалэ  зэпеуэхэр.
 • Апекъуэ Iэмин щIэныгъэм зебгъэужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэм тепсэлъыхьащ, къэралым и къалэн пэрытхэр зригъэхъулIэн папщIэ абы мыхьэнэшхуэ зэриIэри къыхигъэщащ. ЩIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм зезыпщытахэм ехъулIэныгъэ яIэну, дяпэкIи я зэфIэкIым хагъэхъуэну ехъуэхъуащ ар ныбжьыщIэхэм.
 • ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Гугъуэтыж Ахьмэд и къэпсэлъэныгъэр теухуауэ щытащ щIэныгъэм ди хэгъуэгум зэрызыщиужьам, абы дихьэха ныбжьыщIэхэм            ди университетхэм щагъуэтыну дэIэпыкъуныгъэхэм.
 • Иджырей курыт еджапIэхэм я лэжьыгъэр сабийм щIэныгъэ етыным, абы и зэфIэкIхэр къэгъэнэIуэным, гъащIэм хэзагъэу, и Iуэху дигъэкIыжыфу къэгъэтэджыным хуэунэтIауэ зэрыщытым тепсэлъыхьащ Едгъул Залинэ. Апхуэдэуи къыхигъэщащ илъэс еплIанэ хъуауэ ягъэлъапIэ Урысей щIэныгъэм и махуэм зэфIэкI инхэр къэзыгъэлъагъуэ ныбжьыщIэу къыхыхьэр нэхъыбэ зэрыхъур.
 • ЩIалэгъуалэ палатэм хэт Iэрэмысэ Тимур щIэблэм щIэныгъэм хуащI гулъытэм зэрыхэхъуэм и гугъу ищIащ. Республикэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа цIыху пэрытхэр Iэна-   тIэ зэмылIэужьыгъуэхэм дызэрыщиIэм, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрыр зэрызэфIэувам тепсэлъыхьащ ар.
 • ЩIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэ нэхъыфIхэр зыгъэхьэзыра ныбжьыщIэхэр    99,5 FM радиомкIэ ирагъэкIуэкI «Молодёжные форматы» проектым хэтыну ирагъэблэгъащ.
 • Егъэджэныгъэм и ветеранхэу Тэрчокъуэ Къэралбий, Къардэн Евгение, Молэмусэ Хьэсетэ, Пэрыт Евгение, Къумахуэ Феликс сымэ иратащ ЩIалэгъуалэ палатэм къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр.
 •  
 • Щомахуэ Залинэ.