ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыналъэхэм я зэпыщIэныгъэр ирагъэфIакIуэ

2017-02-11

 • Дагъыстэн Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсымрэ КъБР-м и Парламентымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм дыгъуасэ Iэ щIадзащ. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, Дагъыстэн Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсым и унафэщIым и къуэдзэ Ахмедов Сэхьид-Ахьмэд, республикитIым я депутатхэр.
 • Егоровэ Татьянэ хьэщIэхэм фIэхъус яриха нэужь, жиIащ Дагъыстэн Республикэр сыт хуэдэ зэманми щэнхабзэмкIэ, литературэмкIэ, политикэмкIэ, спортымкIэ ехъулIэныгъэфIхэр иIэу къызэрыгъуэгурыкIуэр зэригуапэр.
 • — Дагъыстэным и махуэхэр ди республикэм щедгъэкIуэкIыныр зытещIыхьыжар ди щIыналъэхэм я зэпыщIэныгъэр дгъэбыдэнырщ. Абы хуэщхьэпэнущ нобэ Iэ зыщIэддзыну зэгурыIуэныгъэри, — жиIащ Егоровэ Татьянэ. — Шэч хэмылъу, ди республикэхэр куэдкIэ зэщхьщ, псом хуэмыдэу щэнхабзэрэ щIыуэпс къулейрэ дызэриIэмкIэ. ЩIыналъэхэр щызэбгъапщэкIэ, гъэщIэгъуэн куэдым гу лъыботэ. Псалъэм папщIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэщ Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ бгыр, Дагъыстэныр къапщтэмэ, и цIэм тыркубзэкIэ къикIыр бгы лъэныкъуэ жиIэу аращ. Къыхэзгъэщынт Дагъыстэным нэгъуэщI и зы хъугъуэфIыгъуи — ар Каспий тенджызырщ, дэ диIэщ зыми хуэмыдэ Гуэл щхъуантIэхэр. Апхуэдэу щIыналъитIыр дызэрыкъулей куэд иджыри къытхуебжэкIынущ. Дэ, республикэ унафэщIхэр, а хъугъуэ-фIыгъуэхэр зэредгъэфIэкIуэнырщ, ди цIыхухэм я псэукIэр нэхъ тынш ящызы-щIыну хабзэхэм зэгъусэу делэжьынырщ псом япэу дызэгупсысын хуейр.
 • Дагъыстэным къикIа лIыкIуэхэм Егоровэ Татьянэ кIэщIу яхутепсэлъыхьащ КъБР-м и Парламентым и гъэпсыкIэм.
 • — Къыхэгъэщыпхъэу къыщIэкIынущ КъБР-м и Парламентым и гулъытэр нэхъыбэу  социальнэ  Iуэхухэм  зэрытриухуэр. Узыншагъэр хъумэным, спортым, щэнхабзэм, егъэджэныгъэм я лIыкIуэу республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм хэтхэр, шэч хэмылъу, я Iуэху еплъыкIэкIэ, зэфIэкIкIэ щIэгъэкъуэн къытхуохъу, — къыхигъэщащ  Егоровэм.
 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым  жиIащ Дагъыстэн Республикэм и ЦIыху-бэ  Зэхуэсым иращIылIэ зэгурыIуэныгъэр щIыналъэхэр нэхъыфIыжу зэпызыщIэн, къащтэ хабзэхэм ехьэлIауэ зэчэнджэщынымкIэ я Iэмалхэр езыгъэфIэкIуэн Iуэхугъуэ хъуну зэрыщыгугъыр.
 • Дагъыстэн Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсым и УнафэщIым и къуэдзэ Ахмедов Сэхьид-Ахьмэд и гъусэ гупыр къызэхуэсахэм яригъэцIыхуа нэужь, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым фIыщIэ хуищIащ гуапэу ахэр къызэрыригъэблэгъамкIэ. «Пэжыр жыпIэмэ, ди щIыналъэхэм я зэныбжьэгъугъэр лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэ щIэгъэбыдащ, сыт щыгъуи ди лъэпкъхэр зэпызыщIэ къару нэхъыщхьэу щытари ди щэнхабзэращ. Абы димыгъэгушхуэу къанэркъым. Нэрылъагъущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм нэхъ зэрызиужьар, мэкъумэш IэнатIэмкIи промышленностым къыщIигъэкIымкIи Кавказ Ищхъэрэм щынэхъ пашэхэм зэращыщыр. Дауи, ехъулIэныгъэр къызыпэкIуэр республикэ унафэщIхэмрэ мыбы щыпсэухэмрэ лэжьыгъэм и пIалъэ зэращIэрщ. Шэч хэмылъу, щIыналъэхэм къыщытщтэ хабзэхэмкIи дызэдэIэпыкъун хуейщ, ди цIыхухэм я гъащIэр езыгъэфIэкIуэну Iуэхугъуэхэм ар и зы Iыхьэщи», — жиIащ Ахмедовым.
 • Дагъыстэн Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсымрэ КъБР-м и Парламентымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм лъэныкъуитIым Iэ щIадза нэужь, фэеплъ саугъэтхэр зэIэпахащ.
 • ЗэIущIэ нэужьым, журналистхэм я упщIэм жэуап щритым, Егоровэ Татьянэ иджыри зэ къыхигъэщащ Iэ зыщIадза зэгурыIуэныгъэм и мыхьэнэр. «Нобэрей Iуэхугъуэр лъабжьэ хуэхъуну къызолъытэ къэкIуэну зэманым республикитIыр зэгъусэу зэлэжьынухэм. Къыхэзгъэщынщи, нэхъыбэу гулъытэ зыхуэтщIынур социальнэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэрщ», — жи-Iащ  абы.
 • Ахмедов Сэхьид-Ахьмэд дыщIигъуащ Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэр зэхуэдэ гугъуехьхэм зэрыIууэм тепщIыхьмэ, абыхэм я хэкIыпIэхэр къызэдалъыхъуэнымкIи мы зэгурыIуэныгъэр сэбэп хъуну къызэрилъытэр.
 • БАГЪЭТЫР Луизэ.