ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сытхуэдэ псы дызэфэр?

2017-02-09

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым  Къабзагъэмрэ эпидемиологиемкIэ и центрым жылагъуэхэм дэт псы къыщIэшыпIэхэм яIэ щытыкIэр къепщытэ. Ар икIи гурыIуэгъуэщ — гъатхэр къоблагъэ, къурш лъапэхэмрэ псы Iуфэхэмрэ къыщыткIу уэсым псы ежэххэр къагъэутхъуэ.
  •  
  • Иджырей къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуащи, языныкъуэ жылагъуэхэм яIэрыхьэ псыр щIагъуэкъым. Къапщтэмэ, Зэрэгъыж, Псыгуэнсу жылагъуэхэм я псы хъумапIэхэм  яIэкъым   псыр зэрагъэкъабзэ. Аращи, псы ежэххэр зэрыщыт дыдэу бжьамийхэм йолъадэ. ЩытыкIэр щынэхъыфIкъым Шэджэм щIыналъэми.
  • Жылагъуэхэм я унафэщIхэм мы ныкъусаныгъэр ягъэзэкIуэжын хуейщ. Абы папщIэ псы хъумапIэхэм псыр зэрагъэкъаб-        зэ пкъыгъуэхэу сэкъат зыгъуэтахэр щIэкIэ щахъуэжынущ, ар нобэм къэс зимыIэххахэм ягъэувын хуейуэ къапэщытщ. Дауэ мыхъуми, Iуэхур икIэщIыпIэкIэ зэфIэхын хуейуэ къыхуагъэуващ. Мы лэжьыгъэр къелъахъэ къуажэдэсхэм ящыщ куэдым псы уасэр зэрамытым. Абы и зэранкIэ и чэзум яхуэткъым псыр къызэрыщIаш насосхэм ягъэкIуэщI элекрокъарум и уасэр. Псом хуэмыдэу псыр куууэ къыщыщIаш къуажэхэм. Апхуэдэщ, къапщтэмэ, Аргуданыр. ЦIыхухэр зэфэну псыкIэ тэмэму къызэгъэпэщащ Бахъсэн щIыналъэр, Урыхум иджыблагъэ псы хъумапIэр щагъэувыжащ.
  • Шэрэдж  Дисэ.