ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъым и къэкIуэнум девгъэгупсыс

2017-01-26

 • Кавказ  Хасэхэм  я  Федерацэм  и  унафэщIымрэ   а  зэгухьэныгъэм  и Советым  хэтхэмрэ  яхуэгъэзауэ
 •  ПщIэ  зыхуэтщI  ди  лъэпкъэгъухэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ, КъэпщытакIуэ гупхэм хэтхэм я жагъуэ хъуащ КАФФЕД-м къикIыу къытIэрыхьа хъыбарыр — фи тхьэмадэ Асланкая (Хьэгъундокъуэ) Яшар Урысей Федерацэм къихьэныр пIалъэкIэ къызэрызэтрагъэувыIам пыщIа гугъуехьхэр зэфIэкIыху, Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэкужьым щригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм — пIалъэкIэ фыкъыхэмыхьэну унафэ къызэрыфщтар.
 • Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм сэбэпынагъ пымылъу икIи фIыуэ фемыгупсысауэ къыдолъытэ.
 • Дэ псом ди дежкIи гуапэкъым хамэ кърал щыпсэу адыгэхэм я зэгухьэныгъэ нэхъ ин дыдэм и тхьэмадэр, ДАХ-м хэтыр, ди къэралым пIалъэкIэ къихьэну хуимыту Урысейм и къулыкъущIапIэ щхьэхуэхэм зэрагъэувар. Фэ фхуэдэ дыдэу дэри ядэтIыгъыркъым апхуэдэ унафэ зыщIахэм. Къэхъуа Iуэхум дропIейтей икIи ДАХ-м иIэ Iэмал псори къэдгъэсэбэпынущ ар зэхэдгъэкIын, дгъэзэкIуэжын папщIэ.
 • Фэ къывгуроIуэ зи гугъу тщIыр Iуэху къызэрыгуэкIыу зэрыщымытыр, гугъуехь зэрыпыщIар, зэмани зэрытекIуэдэнур.
 • ДАХ-р къызэрызэрагъэпэщрэ блэкIа илъэс 25-м апхуэ-дэ щIэщхъу куэд къэхъуащ, къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ къулыкъущIэхэмрэ зэрызэрымыщIэм къыхэкIыу. Апхуэдэ дэнэ къэрали къыщохъу.
 • Фыщыгъуазэщ нэхъапэми абы ещхь къиин ди лъэпкъэгъу языныкъуэхэм къалъыкъуэкIауэ зэрыщы-там (Юнал Мухьиттин, Джандемыр Джихьан, Озмен Орхьэн, Гюль Дженгиз). ДАХ-ми КъБР-ми я унафэщIхэм сыт щыгъуи гулъытэ хэха хуащI апхуэдэ Iуэхур зэхэгъэкIыным, ди къуэшхэр гугъуехьыншэу Хэкум къихьэжыныр къызэгъэпэщыным. Иджыри фи фIэщ фщIы Хьэгъундокъуэ Яшар къылъыкъуэкIам дызэрыхэлIыфIыхьынур.
 • Ди гугъэщ, фэри нэхъ куууэ фегупсысу Iуэхум фыбгъэдыхьэну, ДАХ-р адыгэ псори зэзыгъэуIу зэгухьэныгъэшхуэу зэрыщытыр къэфлъытэу.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Iуэху зыIутыр фэри фощIэ. Абы жагъуэгъу и куэдщ, и лъэр щIэзыудыну зи мурадхэри мащIэкъым.
 • Ари, Урысей Федерацэмрэ Тырку Республикэмрэ я политикэ, экономикэ зэхущытыкIэхэри къэтлъытэу, дэ псори набдзэгубдзаплъэу иужь дитын хуейщ дызыIууэ лъэпощхьэпохэр зэгъусэу къызэднэкIыным.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэр сыт щыгъуи дгъэлъэпIэну, тхъумэну ди къалэнщ, абы пIалъэкIэ и унафэщIымрэ ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ емылъытауэ. Адыгэ лъэпкъым и къэкIуэнуращ дызэгупсысыпхъэр!
 • Сэ си щхьэкIэ сыхьэзырщ хэти сыхуэзэну, уеблэмэ ДАХ-м иджыпсту и Iуэху зыIутым теухуауэ зэман гъунэгъум зэIущIэ езгъэкIуэкIыну сыарэзыщ адыгэм нэхъ Iулыдж зиIэу и лIы щыпкъэхэр, ДАХ-м и къежьапIэм щытахэр, абы и унафэщIу лэжьахэр, и Iуэху зезыхьахэр хэту.
 • ПщIэ къыфхуэзыщI СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий,
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ.
 • Налшык къалэ, 2016 гъэ, дыгъэгъазэм и 17.