ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м икIахэр къыхожаныкI

2017-01-21

  • Иджыблагъэ Невинномысск щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм стIолыщхьэ теннисымкIэ и чемпионат. КъБР-м и бзылъхугъэ гупми, цIыхухъухэми етIуанэ увыпIэр абы къыщахьащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Буланкинэ Аннэ. ЕтIуанэ увыпIэр Тазий Даринэ Iэрыхьащ. Иджы а тIуми КъБР-м и щIыхьыр Урысей чемпионатым щахъумэнущ.
  •  
  • ЦIыхухъухэм я деж илъэс 15 зи ныбжь Къуэн Ислъам ещанэ увыпIэр къыщихьащ. Абыхэм тIурытIу зэпеуэхэм я деж дыщэ медаль къыщытхуихьащ Ацкъан Артур. Ар джэгуащ Ставрополь щыщ Фараджиев Ярослав и гуэгъуу. А зэпе-    уэм ещанэ щыхъуащ Унэжокъуэ Альбертрэ Къуэн Ислъамрэ.
  • Бзылъхугъэхэр тIурытIу зэгъусэу щызэхьэзэхуа кIэух зэпеуэм ди республикэм и спортсменхэр щыте-кIуащ. Тазий Даринэрэ Хъыдзэдж Беллэрэ япэ увыпIэр, Тетюнниковэ Дианэрэ Гуэбэшы Даянэрэ етIуанэр къахьащ.
  • ЦIыхухъурэ бзылъхугъэрэ щызэгуэт зэпеуэм етIуанэ увыпIэр щызыIэрагъэхьащ Ацкъан Артуррэ Тазий Даринэрэ. Унэжокъуэ Альбертрэ Тетюнниковэ Дианэрэ, Къуэн Ислъамрэ Гуэбэшы Даянэрэ ещанэ хъуахэщ.
  • Зэпеуэм къыщыхэжаныкIа ди спортсменхэм я тренерщ Унэжокъуэ Альберт, Темыркъан Заур, Тазий        Руслан, Дэхъу Артур сымэ.
  •  
  • НафIэдз  Мухьэмэд.