ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Макъ щIэщыгъуэ зиIэ

2017-01-19

  • Макъамэри къафэри зи псэм хэлъ, республикэ, урысейпсо, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, оперэ, эстрадэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, бас-баритон лъэщ Молэ Артур ящыщщ республикэм исхэм гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ езыт, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI артистхэм.
  •  
  • Москва щылажьэ ди хэкуэгъу Молэ Артур, хабзэ зэрыхъуауэ, иужьрей илъэсхэм Налшык къэкIуэжурэ концертхэр щет. Нэхъапэми хуэдэу, Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм иджыблагъэ къыщызэригъэпэща «Сыщалъхуа си Хэку» и щхьэзакъуэ концертыр къехъулIащ, цIыхухэм хуабжьу ягу дыхьащ. Абы и программэм адыгэ цIыхубэ уэрэдхэри классикэ макъамэхэри хигъэхьащ. Пшыхьым щыжиIащ и уэрэдыщIэ зыбжанэ. Ар ягъэдэхащ абы иригъэблэгъа и лэжьэгъухэмрэ ныбжьэгъухэмрэ. Апхуэдэхэщ Хьэкъул Оксанэ, Зеущэ Iэуес, Алиевэ Айнэ, ЩоджэнцIыкIу Аслъэн, Ташло Алий, Насып Дианэ, Дым Елдар, Бий Аслъэн, «ДжэгуакIуэ», «Кавказым и щIалэгъуалэ» ансамблхэр. Москва щыпсэу икIи щылажьэ ди хэкуэгъу уэрэджыIакIуэм зэфIэкI зэриIэм аргуэру щыхьэт техъуащ пшыхьыр.
  • Молэ Артур псэкIэ къыхиха уэрэд жыIэным зэрыхуэпэжым гу лъыботэ. Ар и щыхьэтщ и цIэр ди республикэм, гъунэгъу щIыналъэхэм къадэкIуэу Москва, Санкт-Петербург зэрыщыIум. Дапщэщи хуэдэу, Iэмал къыщыхукъуэкIкIэ, Артур псапащIэ Iуэхухэми жыджэру хэтщ. Къапщтэмэ, Сирием щекIуэкI зауэм и мафIэ лыгъейм зи щхьэ къыхэзыхыу къэIэпхъуэжа ди лъэпкъэгъухэм папщIэ мы гъэм Черкесск къыщызэрагъэпэща концертым и гуапэу и зэфIэкI хилъхьащ. ДяпэкIи апхуэдэхэм пищэну и мурадщ. Мы илъэсым Молэ Артур къехъулIахэм я гугъу щыпщIкIэ, къыхэгъэщыпхъэщ, метр 5642-рэ зи лъагагъ Iуащхьэмахуэ дэкIыу куэдым фIыуэ ялъагъу «Андемыркъан» адыгэ цIыхубэ уэрэдыжьыр абы и щыгум зэрыщыжиIар.
  • Театр лэжьыгъэми и зэфIэкI щеплъыжащ икIи хэзэгъащ Молэр. Владикавказ Оперэмрэ балетымкIэ дэт театрым пIалъэкIэ щылэжьащ. А IэнатIэм щыпэрыта зэманым и щIэныгъэм хигъэхъуэну, и IэщIагъэм зригъэужьыным ехьэлIауэ иIа мурадхэр къехъулIащ. Театрым солист пашэу зэрыщыIа илъэситIым куэд зригъэхъулIащ, концерт кIэщIхэр щитащ, партиешхуэ зыбжанэ игъэзэщIащ, классикэ лэжьыгъэхэр и репертуарым хигъэхьащ. Апхуэдэхэщ Верди Джузеппе и «Травиата» оперэм щыщ Жермон и ариер, Верди и «Трубадур» оперэм хыхьэ Фернандэ и партиер, Молчанов Кирилл и «А зори здесь тихие», Чайковский Пётр и «Иолантэ» оперэхэр, нэгъуэщIхэри. Нэхъ гугъу дыдэу япэу игъэзэщIар Доницетти Гаэтано и «Колокольчик» оперэм щыщ Энрикио и партиерщ. Ахэр классикэ лэжьыгъэ нэхъыфIхэм ящыщу къалъытэ. КъищынэмыщIауэ, спектакль, оперэ, опереттэ куэд щагъэув, Урысейм и нэгъуэщI къалэхэм, хамэ къэралхэм къикIа артистхэр  здэщыIа а театрым  щапхъэ зытрихын, зыдэплъеин куэд зэрыщыIари къыхуэщхьэпащ.
  • Макъ щIэщыгъуэ зиIэ, адыгэ IуэрыIуатэм и гъуазджэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэу ялъытэ, тхыдэм къыхэна ди цIыхубэ уэрэдыжьхэри классикэ макъамэхэри фIыуэ къызэхъулIэ, ахэр цIыхубэм ягу дыхьэу зыгъэзащIэ, зэпымыууэ зи зэфIэкIымрэ щIэныгъэмрэ хэзыгъахъуэ, щIэхэм тегушхуэ, ипэкIэ кIуатэ Молэ Артур дызытехьа ИлъэсыщIэр хуэугъурлыну, и хъуэпсапIэхэр къехъулIэну ди гуапэщ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.