ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ИлъэсыщIэм фIыкIэ щогугъ

2017-01-18

  • Мас-рестлинг спорт лIэужьыгъуэм кIуэ пэтми ди республикэм зыщеубгъу.
  •  
  • Илъэс зыбжанэкIэ дызэIэбэкIыжмэ, «башкIэ зэпекъуным» хуащI гулъытэр мащIэ дыдэу щытамэ, нэгъабэ екIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэхэм ди спортсменхэм медаль зэхуэмыдэу 5 къыщахьащ икIи фIым я фIыжу зыкъагъэлъэгъуащ. Апхуэдэ ехъулIэныгъэхэм я фIыгъэкIэ ахэр хагъэхьащ 2017 гъэм мас-рестлингымкIэ Къэзахъстаным щызэхыхьэну зэпеуэшхуэм Урысейм щыщу кIуэну гупым.
  •  Мас-рестлингымкIэ нобэ ди республикэм спорт клуби 10 хуэдиз щыIэщ. Ахэр къызэзыгъэпэщахэм республикэпсо зэпеуэ илъэс къэс ирагъэкIуэкIыну я мурадщ. Абы спортсменхэр нэхъри зэкъуигъэувэнущ, я зэфIэкIми хигъэхъуэнущ.
  •  
  • Жанхъуэт Зузэ.