ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэу зэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыху

2017-01-17

  • Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм зэIущIэ зыубгъуа щекIуэкIащ. Абы хэтащ Къэрал Думэм аграрнэ IуэхухэмкIэ и комитетри.
  •  
  • Къэрал Думэм аграрнэ IуэхухэмкIэ и комитетым щыщ Быф Анатолий зыхэта зэIущIэм щытепсэлъыхьащ мэкъумэш хозяйствэм и отраслхэр зэрылажьэмрэ агропромышленнэ комплексым зиужьынымкIэ псом япэу зэфIэгъэкIыпхъэхэмрэ. Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйст-вэмкIэ и министр Ткачёв Александр зыубгъуауэ къытеувыIащ зи унафэщI IэнатIэм мы гъэм щалэжьэну я мурадхэм икIи гу лъаригъэтащ ахэр тэмэму зэфIэха хъун папщIэ къыхалъхьэ законопроектхэм.
  • Быф Анатолий зэрыжиIамкIэ, Къэрал Думэм аграрнэ IуэхухэмкIэ и комитетым хэтхэм утыку кърахьащ мэкъумэш хозяйствэм зегъэужьынымрэ къэрал дэIэпыкъуныгъэм къыпэкIуэм хэгъэхъуэнымрэ ехьэлIа жэрдэмхэр. КъищынэмыщIауэ, депутатхэм къыхагъэщащ законопроект зыбжанэ зэрыщыIэр, гъавэ щIапIэ щIыхэр нэ- су къэгъэсэбэпынымрэ Iэщ лъэпкъыфIхэм зегъэужьынымрэ ятеухуауэ.
  • ЗэIущIэм и кIэухым Ткачёв Александр кърихьэлIахэм фIыщIэ яхуищIащ икIи шэч къызэрытримыхьэр жиIащ мыпхуэдэ зэхуэсхэм гъэзэщIакIуэ властымрэ хабзэубзыхухэмрэ я зэпыщIэныгъэмрэ зэдэлэжьыныгъэмрэ зэригъэбыдэр.
  •  
  • НЫР  Iэуес.