ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм, республикэм и спортсмен гъуэзэджэхэм фIыщIэ хуащI

2017-01-11

  • Ирагъэблэгъахэм яхэтащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужьхэу Ахъуэхъу Анатолий, Уммаевэ Фазика, Залиханов Михаил, Чигировэ Шамкъыз, Лэжьыгъэм и ЩIыхьым и орденищыр зрата Амщокъуэ ХьэкIулинэ, Газаев Исмэхьил, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зезыхьэхэу Клевцов Михаил, Атэлыкъ Залым, Чып Темур, Мартиросовэ Варварэ, Зумакулов Борис, Бер Мухьэдин, Зумакуловэ Танзиля, Губин Геннадий, Федченкэ Людмилэ, Сэхъу Владимир, Хутуевэ Светланэ, Вэрокъуэ Владимир, Къэрмокъуэ Хьэчим, Иуан Пётр, Мудрэн Беслъэн, Джэду Iэниуар, Къардэн Мурат, Курамагомедов Заур, Тау Хьэсэнбий, Хъущт Аслъэнбэч, Мер Юрий, Сэхъурокъуэ Хьэутий, Устэ Валерий сымэ.
  • Къызэхуэсахэм хъуэхъукIэ защыхуигъазэм ди щIыналъэм и унафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ мы зэIущIэм къекIуэлIа дэтхэнэми республикэм зегъэужьыным  хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIар икIи абыхэм фIыщIэ яхуищIащ жылагъуэ гъащIэм жыджэру зэрыхэтым, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ зэрыщыту къэралымрэ фIыгъуэ яIэным зэрыхуэлажьэм къыхэкIыу. «Илъэсыр еух. Ар тыншу щытакъым, ауэ дэ гугъуехьхэм дапикIуэтакъым, цIыхухэм я псэукIэр зэредгъэфIэкIуэну Iэмалхэр къэдгъуэтыну дыхущIэкъуащ, — къыхигъэщащ абы. — Мис апхуэдэ гуращэ диIэу дылэжьащ мы илъэсым. КъыдэхъулIар зыхуэдизыр зэпызылъытынур фэращ. ФIыщIэ фхуэсщIыну сыхуейщ махуэ къэс фыкъызэрыддэIэпыкъум папщIэ». КIуэкIуэ Юрий хьэщIэ цIэрыIуэхэм ИлъэсыщIэмкIэ ехъуэхъуащ, узыншагъэ быдэ, насып, фIыгъуэ яIэну зэригуапэр жиIащ.
  • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-кIэ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Канунников Владимир, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIЕгоровэ Татьянэ, Къэрал Думэм и депутатхэу Быф Анатолий, Геккиев Заур, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIБерд Хьэзрэталий. Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIШыхъуэбахъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и ХэхакIуэ комис-сэм и унафэщIДжэш Вячеслав.