ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъыр нэхъри зэрегъэубыд

2016-12-30

  • Мы илъэсым хэта лъэпкъ гуфIэгъуэ махуэшхуэхэм я нэхъыщхьэу жыпIэ хъунущ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и унафэкIэ фокIадэм и 20-м ягъэлъапIэ Адыгэхэм (Шэрджэсхэм) я махуэр. Ар мы гъэм ещанэу екIуэкIащ. Илъэс къэс цIыху нэхъыбэ кърихьэлIэу, гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм зиубгъуу къызэрагъэпэщ махуэ дахэр япэ дыдэу ДАХ-м и зэхуэсым 2013 гъэм къыщыхэзылъхьар Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIДАА-м и вице-президент «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. Абы къигъэлъэгъуар адыгэ лъэпкъым и щхьэр щигъэлъэпIэжын, щIалэгъуалэр гушхуэу щызэхыхьэн зы гуфIэгъуэ махуэ диIэн зэрыхуейрщ.
  •  
  • Адыгэ щыпсэу къэрал псоми     а махуэм фестивалхэр, концертхэр, зэпеуэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр щебгъэкIуэкI хъуну, лъэпкъым и къуэ, ипхъу пажэхэр бгъэлъэпIэну зэрыIэмалыфIыр къыхигъэщащ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд икIи адыгэ лъэпкъыр нэхъри зэкъуэувэнымкIэ, къэщIэрэщIэжынымкIэ, бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэм зегъэужьынымкIэ, анэдэлъхубзэр ягъэшэрыуэнымкIэ, хабзэмрэ щэнхабзэмрэ яхъумэнымкIэ сэбэп зэрыхъунур жиIащ.
  • Апхуэдэ жэрдэмкIэ Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэм КъБР-м и Iэтащ-хьэм зыщыхуагъазэм, къигъэщIэхъуакъым — абыи къилъытащ а махуэм фIы куэд къыдэкIуэну.
  • Иджы Адыгэхэм я махуэр Урысей Федерацэм адыгэхэр куэду  щыпсэу и республикищым къыщащтэмэ, абы и лъабжьэр  нэхъ куу хъунут, нэхъыбэ къызэщIиубыдэнут. КъищынэмыщIауэ, шэч хэлъкъым, мыр къэрал куэдым щыхэпхъа ди къуэшхэ-              ми къызэрыддаIыгъынум. Абы теухуауэ щызэпсэлъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэIущIэхэм ящыщ зым. Тыркуми, Сириеми, Иорданиеми, США-ми, Израилми, нэгъуэщI къэралхэми щыпсэу адыгэхэм я лIыкIуэхэр арэзы техъуащ икIи ар ягъэлъапIэу хуежьащ. Апхуэдэуи, Шапсыгъ, Мэздэгу Адыгэ Хасэхэми, нэгъуэщI къалэхэм  щыIэ  хасэхэм   я тхьэмадэхэри къыпэджэжащ.
  • Адыгэбзэм, Адыгэ бэракъым, Адыгэ фащэм, Къэзыгъэзэжа-хэм я махуэ хэхахэр диIэщ дэ. Ауэ мыхьэнэ нэхъыбэ ирату, илъэсым къриубыдэу ди лъэпкъыр зэ-                хыхьэн хуейщ  Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэмрэ Адыгэхэм я махуэмрэ. ФокIадэм и 20-м ди щIалэгъуалэр гушхуэу, ди ехъулIэныгъэхэр утыку къитхьэу, ди цIыху нэхъыфIхэр тIэту, ди хъугъуэфIыгъуэхэр дгъэлъагъуэу дызэхэтмэ, хъарзынэ хъунущ. Си гугъэщ ар тхузэфIэкIыну, Адыгейми, Къэрэшей-Шэрджэсми, хамэ къэралхэми щыпсэу адыгэ-хэм, зэралъэкIым хуэдэу, къызэрагъэпэщыну. Абы нэхъри дызэкъуигъэувэнущ, адыгэ Iуэхури нэхъ игъэкIуэтэнущ.
  • Мы гъэм и гугъу пщIымэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зи мычэзу XI Конгрессыр фокIадэм и 19-м техуати, хамэ къэрал куэдым къикIыу къэкIуа ди къуэшхэри хэтащ Адыгэхэм я махуэшхуэм. Нэгъабэ гуфIэгъуэ зэхыхьэр нэхъыбэу щекIуэкIар Нал-шык къалэрамэ, мы гъэм ар районхэми щагъэлъэпIащ. Ди хьэщIэхэри зэбграшри телъыджэ куэд ирагъэлъэгъуащ. Адыгэм гуфIэгъуэ дауэдапщэу иIэу зыри къагъэнакъым ямыгъэлъэгъуа.
  • Зиужь зэпыту илъэс къэс ягъэлъэпIэну Тхьэм жиIэ мы махуэр. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы лъэпкъыр зэришэлIэнущ, зэкъуигъэувэнущ. КъищынэмыщIауэ, щэнхабзэ, гъуазджэ, спорт, щIэныгъэ, медицинэ, литературэ я лъэныкъуэкIэ зэфIэкIышхуэ зиIэхэр, ди республикэм, ди лъэпкъым и цIэр щIыпIэ жыжьэхэм, хамэ къэралхэм щызыгъэIуахэр дгъэлъэпIэну Iэмал диIэнущ.
  • Дохъушокъуэ  Синэ.