ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПсапащIэ Iуэху

2016-12-22

  • Дыгъэгъазэм и 23-м сыхьэтыр 15-м щытыкIэ гугъу ихуа сабийхэм папщIэ псапащIэ концерт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIынущ. Абы кърихьэлIэнущ щэнхабзэ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм щеджэхэр.
  •  
  • Концертым хэтынущ джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэр, зэпеуэхэр. Сабийхэм саугъэтхэр иратынущ.
  •  Налшык къалэ администрацэм
  •  и пресс-IуэхущIапIэ.