ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Джэш Вячеслав хахыж

2016-12-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и ХэхакIуэ комиссэу 2016 — 2021 гъэхэм лэжьэну яубзыхуам и япэ зэIущIэр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм щригъэкIуэкIащ.
 •  
 • Абы хэтащ УФ-м и ХэхакIуэ комиссэм и лIыкIуэ Шапиев Сиябшах, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, Урысейм и политикэ партхэм я щIыналъэ къудамэхэм я унафэщIхэр. ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм зи ныбжькIэ нэхъыжьу хэт Мэршэн Борис.
 • Мэршэным я цIэ къриIуащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм Iэ яIэтыну хуиту щIэуэ хагъэхьахэм. Ахэр: Бекъан Заур, Азаматов Къайсын, Атмурзаевэ Иринэ, Джэш Вячеслав, Джаппуев Мусэ, Евтушенкэ Сергей, Егоровэ Галинэ, Къардэн Залым, Къудей Владимир, Мэршэн Борис, Мэкъуауэ Аслъэн, Нало Николай, Тап Руслан, ШэджыхьэщIэ Юрий.
 • ЗэIущIэм щаубзыхуащ КъБР-м и Хэха-кIуэ комиссэм Къэзыбж и комиссэмрэ абы хэтынухэмрэ. Абы и унафэщIу Нало Николай, секретару Атмурзаевэ Иринэ ха-хащ, апхуэдэуи комиссэм хагъэхьащ Егоровэ Галинэ.
 • Шапиев Сиябшах УФ-м и ХэхакIуэ комиссэм и УнафэщI Памфиловэ Эллэ къыбгъэдэкIыу КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм щIэуэ хагъэхьахэм ехъуэхъуащ. Памфиловэм къигъэхьа фIэхъус тхыгъэм къыхэщырт УФ-м и Къэрал Думэм и депутат хэхыныгъэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым сыт и лъэныкъуэкIи нэгъэсауэ къызэрыщызэрагъэпэщыфар зэригуа-пэр, дяпэкIи Iуэхур апхуэдэу ирагъэкIуэкIыну къазэрыщыгугъыр.
 • — ЩэкIуэгъуэм и 30-м УФ-м и ХэхакIуэ комиссэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм щыхэплъащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщIу Джэш Вячеслав къызэрагъэлъэгъуам, — жиIащ Шапиев Сиябшах. — Ар Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI, уи дзыхь зэбгъэз хъун, жэуаплыныгъэ зыхэлъ лэжьакIуэщ. 2007 гъэм и гъатхэпэм сэ абы и гъусэу Ирак Республикэм и Парламентым и хэхыныгъэхэм сыщыIауэ щытащ. Иракым и Iуэхур зытетыр дощIэ, абы укIуэнри ущыIэнри тыншкъым. Абы щыгъуэм гу лъыстащ Вячеслав и пщэрылъым зэрыхуэпэжым, и лэжьыгъэр тэмэму зэригъэзащIэм. Къэбгъэлъагъуэмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщIми абы хэтхэми я лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщыфым и фIыщIэщ УФ-м и ХэхакIуэ комиссэм Налшык, Кав-каз Ищхъэрэм и щIыналъэхэм я лIыкIуэхэри хэту, зэIущIэ зыбжанэ щригъэкIуэкIауэ зэрыщытар. Дэ дызэреплъымкIэ, республикэм хуэщхьэпэу, абы ис хэхакIуэхэм я хуитыныгъэр ихъумэу лэжьэфынущ Джэш Вячеслав.
 • Шапиевым жиIар даIыгъыу, зэIущIэм къыщыпсэлъахэм къыхагъэщащ Джэш Вячеслав зэфIэкI зэриIэр, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI IэнатIэр абы зэрыхуэфащэр.
 • Джэш Вячеслав КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщIу зэIущIэм щыхахыжащ, абы и къуэдзэу къагъэлъэгъуа Евтушенкэ Сергейрэ комиссэм и секре-тарь Джаппуев Мусэрэ я IэнатIэхэр къыхуагъэнэжащ.
 • ИрагъэкIуэкI лэжьыгъэ купщIафIэм папщIэ, УФ-м и ХэхакIуэ комиссэм и щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр зыхуагъэфэщахэм зэIущIэм щаритыжащ Шапиевым. Абыхэм ящыщщ Евтушенкэ Сергей, Бещтокъуэ Мурат, Хьэмокъуэ Залым, Бекъан Залым, Егоровэ Галинэ, ЛутI Алий, Къущхьэ Анатолэ, Нало Николай, КъуэщIысокъуэ Залым, Соловьев Владимир сымэ.
 • Апхуэдэуи политикэ гъащIэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ, КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъхэр Жанатаев Сэлим яритыжащ Джаппуев Мусэ, Гъуэгузокъуэ Хьэсэнбий, Мэршэн Борис, Соколовэ Татьянэ, Щхьэгъэпсо Маринэ сымэ.
 • Къуэдзокъуэ Мухьэмэд КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм хэтахэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэм папщIэ фIыщIэ яхуищIащ, дяпэкIи ехъулIэныгъэ яIэну ехъуэхъуащ.
 • БАГЪЭТЫР Луизэ.
 • Сурэтхэр Толгуров Камал трихащ.