ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кулиев Къайсын и цIэр зэрехьэ

2016-11-24

 • Шэджэм къалэ Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я спорт уардэунэм КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Ку- лиев Къайсын и фэеплъу бэнэкIэ хуитымкIэ 29-нэ республикэпсо зэпеуэ щрагъэкIуэкIащ. Абы хэ- тащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэхэм къикIа ныбжьыщIэ 350-рэ.
 •  
 • Спортсмен ныбжьыщIэхэм фIэхъус гуапэ ирахри ехъулIэныгъэ яIэу утыкум зыкъыщагъэлъэгъуэну, текIуэныгъэ дахэхэр зыIэрагъэхьэну ехъуэхъуащ КъБР-м и Парламентым и унафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артур, КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Хэжь Заур, КъБР-м спортымкIэ и Ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Къуэдзокъуэ Анатолэ, Кулиев Къайсын и къуэ Ахъмэт, бэнэкIэ хуитымкIэ гъэсакIуэ цIэрыIуэхэр.
 • — Ди лъэпкъэгъу цIэрыIуэм и фэеплъу бэнэкIэ хуитымкIэ къызэдгъэпэщ зэхьэзэхуэхэм пыдощэ. Кулиевым и фIыгъэкIэ дуней псом Къэбэрдей-Балъкъэрыр, Шэджэм щIыналъэр къацIыхуащ. Зэхьэзэхуэм хэт ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI утыкум щагъэлъэгъуэфыну, мы турнирыр олимп гъуэгум и щIэдзапIэ хъуну сыфхуохъуахъуэ, — жиIащ ЩIыпIэ самоуправленэмкIэ советым и унафэщI Уэдыжь Хьэсанш.
 • Псалъэ гуапэ куэд жаIащ а махуэм цIыхубэ усакIуэм теухуауэ, абы хэлъа хьэл-щэн дахэм тепсэлъыхьащ и ныбжьэгъухэмрэ и цIыхугъэхэмрэ.
 • ГуащIэу екIуэкIа зэхьэзэхуэм Шэджэм щIыналъэм я гупым япэ увыпIэр щаубыдащ.
 • Зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ щIыхь тхылъхэр, медалхэр, кубокхэр иратащ.
 •  
 • КIарэ Элинэ,
 • Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм
 • и щIыпIэ администрацэм
 • и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.