ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди спортсмен пажэхэр ягъэлъапIэ

2016-11-23

  • Cамбэмрэ ашихара-каратэмкIэ екIуэкIа чемпионатхэм ехъулIэныгъэ къыщызыхьа ди лъахэгъухэр КъБР-м спортымкIэ и министерствэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч ди спортсменхэм ехъуэхъуащ я текIуэныгъэхэмкIэ, республикэм и цIэр дунейпсо спорт утыкум зэрыщагъэIуам папщIэ фIыщIэ яхуищIащ. Министрым спортсмен пажэхэм яритыжащ каратэмкIэ спортым и мастер зэрыхъуам щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр.
  • Иджыблагъэ Болгарием самбэмкIэ щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым килограмм 74-рэ зи хьэлъагъхэм я гупым текIуэныгъэ щызыIэригъэхьащ Бабыгуей Олег. Абы тыншу хигъэщIащ Куржым щыщ Нахуцришвили Леван. Бабыгуей Олег спорт утыкум итщ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Ставрополь краймрэ я цIэкIэ. Абы и тренерхэщ Ким Русланрэ Хьэпай Арамбийрэ.
  • Румынием ашихара-каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа дунейпсо чемпионатми ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьащ ди спортсменхэм. Ди щIалэхэм абы кърахащ медалу 8.
  • «Ката» Iыхьэм Сэбаншы Мурат къыщихьащ дыжьын медалитI. «Кумитэ»-мкIэ дунейпсо чемпион хъуащ килограмм 90 зи хьэлъагъ Мэкъуауэ Аланрэ килограмм 60 хъу Щоджэн Аслъэнрэ. А Iыхьэм дыжьын къыщахьащ Щоджэн Русланрэ (килограмм 80) Щынахъуэ Муратрэ (килограмм 70). Хульчаев Тамерланрэ (килограмм 80) Мэремыкъуэ Къазбэчрэ (килограмм 85-м щхьэдох) ещанэ увыпIэр къахьащ. зэпеуэм щIадза къудейуэ, Мэремыкъуэм фэбжь игъуэта пэтми, къимыкIуэту Iыхьэ псоми хэтащ, ехъулIэныгъэ къигъэлъагъуэу.
  • Ди спортсмен Мэкъуауэ Алан чемпионатым къыщыхуагъэфэщащ «Техникэ нэхъыфI къызэригъэлъэгъуам папщIэ» саугъэт щхьэхуэр. Щоджэн Руслан турнирым и бэнакIуэ нэхъыфI хъуащ. Спортсмен жыджэрхэм я гъэсакIуэщ Сэбаншы Мурат, Щыхьмырзэ Щыхьмырзэ, Думэныщ Мурат сымэ.
  • НафIэдз Мухьэмэд.