ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэр Звенигород щызэIуощIэ

2016-11-22

 • Москва и Iэшэлъашэм хыхьэ Звенигород къалэм Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием щиIэ пансионатым иджыб­лагъэ щекIуэкIащ УФ-м, СНГ-м, хамэ къэралхэм щыщ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэIущIэ.
 •  
 • Ар я жэрдэмт тхакIуэ ныбжьыщIэхэр утыку ишэныр къалэн зыщызыщIыжа ­Филатов Сергейрэ абы къызэригъэпэща фондымрэ. Мы IуэхумкIэ фондым долажьэ «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя»», «Иностранная литература», «Костёр», «Москва», «Наш современник», «Новый мир» литературэ журналхэр, нэгъуэщIхэри.
 • Урысей Федерацэм хыхьэ хэгъуэгу 77-м, хамэ къэрал 12-м къикIа ныбжьыщIи 182-рэ хэтащ зэIущIэм.
 • ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм папщIэ къызэ­рагъэпэщат УФ-м и лъэпкъыбзэхэмкIэ тха художественнэ тхыгъэхэр урысыбзэкIэ ­зэдзэкIынымкIэ мастер-классхэр. Кавказ Ищхъэрэм икIахэм ядэлэжьар филологие щIэныгъэхэм я доктор, тхакIуэ ХьэкIуащэ Мадинэщ.
 • Филатов Сергей зэIущIэр къыщызэIуихым зэрыжиIамкIэ, абы къэкIуэну хуейуэ ­ я тхыгъэ къахуезыгъэхьа тхакIуэ 657-м ­щыщу къыхахар нэхъыфIхэращ.
 • — Илъэс пщыкIутху мэхъу мыпхуэдэ зэ­IущIэхэр зэрыдублэрэ, къыхэзгъэщыну сыхуейт мыбы къагъэхь тхыгъэхэм я фIагъым кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр. Псом хуэмыдэу сыщогуфIыкI ныбжьыщIэ 390-м ди зэIущIэм хэтыну хуейуэ мы гъэм япэу зэрызрагъэтхар. Къедгъэблэгъахэм я нэхъыбэр япэу къакIуэу аращ. Ипэ сищу жысIэнщи, а ныбжьыщIэхэм тхыгъэ куп­щIафIэхэр, гъэщIэгъуэнхэр къыздахьащ. Нэхъапэм къэралым тхакIуэу цIыху мин 15-16 фIэкI имысамэ, иджыкIэ зы тхылъ нэхъ мыхъуми къыдэзыгъэкIа тхакIуэ ­ ми­ни 160-рэ диIэщ, ауэ щыхъукIи, тхылъым и пщIэр нобэми а зэрылъахъшэщ. Iуэхум хэкIыпIэ тынш иIэщ: къыдэдгъэкI тхылъ­-хэм я фIагъым хэдгъахъуэмэ, щIэ­джы­кIакIуэм «игу зэщыуар» къытхузэрыгъэ­гъуэтыжынущ, — жиIащ Филатов Сергей.
 • АдэкIэ Филатовыр къеджащ Урысей Федерацэм и Президентым и чэнджэщэгъу Толстой Владимир, Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Сеславинский Михаил, УФ-м и Къэрал Думэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Говорухин Станислав тхакIуэ ныбжьыщIэхэм зэрызыкъыхуа­гъазэ хъуэхъухэм.
 • Зэхыхьэм кърагъэблэгъат Индием щыIэ университетхэм я зым и профессор Сок­селие Роджанэ. Абы жиIащ зэIущIэр урыс литературэм и махуэшхуэу къызэрилъытэр, Индиеми мыпхуэдэ Iуэху щрагъэ­кIуэ­кIынымкIэ Филатовым и фондым щапхъэ зэрытрахыр.
 • — Индием дежкIэ Урысейр литературэм и къэралыгъуэ инщ. Урыс литературэм и фIыпIэу къалъытэ тхыгъэ куэд нэхъапэм ди бзэкIэ зэрадзэкIыу щытами, иджырей урыс литературэр зыцIыхур мащIэ дыдэщ. АбыкIэ сэбэп хъуну дыщогугъ ЗэдзэкIа­кIуэм и институтыр. Ди лъэпкъ литерату­-рэр нэхъ къулей ящIыну дыщогугъ зэ­дзэкIакIуэ ныбжьыщIэхэм, ахэр нэхъыбэ зэрыхъум дыщогуфIыкI. ФефIэкIуэну си гуапэщ, — жиIащ абы.
 • НыбжьыщIэхэм я IэдакъэщIкIхэр жанркIэ ягуэшри, журналхэм я редактор нэхъыщхьэхэм ирагъэкIуэкIа мастер-класс 16-м щылэжьащ.
 • Кавказ Ищхъэрэм щыщу тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я форумым щыIащ Байра­муков Азрэталий, Джанибеков Ренат (КъШР), Калоев Iэдэм (Ингуш), «Адыгэ ­псалъэм» и лэжьакIуэ Щомахуэ Залинэ (КъБР) сымэ.
 • «Литературэмрэ иджырей тхакIуэхэм­-рэ», «Урысейм и тхакIуэ ныбжьыщIэхэм­- рэ абыхэм къаIэт Iуэхугъуэхэмрэ», «Иджы­рей литературэм критикэм щигъэзащIэ ­къалэныр», «Иджырей сабий литературэр: ар адрейхэм къазэрыщхьэщыкIымрэ зы­IущIэ лъэпощхьэпохэмрэ», «ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр журнал инхэм къызэрытрадзэр», нэгъуэщI фIэщыгъэхэри зиIэ зэIущIэхэр, «стIол хъурейхэр» щрагъэкIуэкIащ форумым. Ди къэралми абы и гъунапкъэхэми къыщацIыху тха­- кIуэ­хэу Арзамасцевэ Иринэ, Бак Дмитрий, Войнович Владимир, Гордин Яков, Крючков Павел, Чупринин Сергей, Чухонцев Олег сымэ яущиящ тхакIуэ ныбжьыщIэ­хэр.
 • Мастер-классхэмрэ «стIол хъурейхэм­- рэ» къыдэхуэ зэман мащIэр Iуэху щхьэ­пэхэмкIэ ягъэнщIырт зэIущIэр къы­зэзыгъэпэщахэм. ТхакIуэ ныбжьыщIэ Абу­зяров Ильдар и тхыгъэр и лъабжьэу тра­- ха «Къурмэн» кинофильмыр ягъэлъэ­гъуащ, езыми IуагъэщIащ. НыбжьыщIэхэр яфIэгъэщIэгъуэну щIэсащ Солженицы­-ным и щхьэгъусэ Наталье, Урысейм и ЛIыхъужь, космонавт Батурин Юрий, нэгъуэщI цIыху цIэрыIуэхэри зыхэта зэIущIэхэм. Псом хуэмыдэу гъэщIэгъуэнт Батуриным Гагарин Юрий космосым зэрагъэлъэтам теу­хуауэ, ипэкIэ хэIущIыIу ямыщIауэ, къиIуэ­тэжа хъыбархэр.
 • Розовский Марк и театрым дыщеплъащ «Дорогая Еленэ Сергеевна» спектаклым.
 • Умыщхьэхыу уеIэбых къудеймэ, къып­хуэщтэну творчествэ гупсысэ жылэкIэ ­гъэн­щIат зэхыхьэр. Усыгъэр зи Iэпэгъухэм пщыхьэщхьэкIэ зэпеуэхэр ирагъэкIуэ­-кIырт, литературэм теухуауэ.
 • МахуихкIэ екIуэкIащ мы зэIущIэр. Абы ­кърикIуар къыщапщытэжым ныбжьы­щIэ­хэм ядэлэжьа тхакIуэхэм къыхагъэщащ иджы­рей зэхыхьэм кърахьэлIа тхыгъэхэр ипэ­рейхэм зэрефIэкIыр, тхакIуэ щIалэхэм зэфIэкI къагъэлъагъуэ зэрыхъуар, ныбжьыщIэхэм литературэм и хабзэхэми езы литературэми фIыуэ хащIыкIыу къы­зэрыщIэкIар.
 • Урысей Федерацэм ЩэнхабзэмкIэ и ­министерствэм и стипендиер зратынухэмрэ «Новые писатели» сборникым зи тхыгъэ итыну зыхуагъэфэщахэмрэ я цIэ къраIуащ.
 •  
 • Инэрокъуэ Данэ.