ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъуэгум псори щысакъыпхъэщ

2016-11-19

  • Бахъсэн районым гъуэгухэм шынагъуэншагъэ къыщызэгъэпэщынымкIэ и комиссэм иригъэкIуэкIа иужьрей зэIущIэм щытепсэлъыхьащ 2016 гъэм и япэ мазипщIым гъуэгухэм къыщыхъуа щIэщхъухэм, ахэр гъэмэщIэнымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм.
  •  
  • Комиссэм и унафэщI, район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Ует Анатолий хэхауэ тепсэлъыхьащ щэкIуэгъуэм и 8-м Зеикъуэ къуажэм дэкI гъуэгум къыщыхъуа щIэщхъушхуэм. ЦIыхуих зыхэкIуэда а гузэвэгъуэшхуэр зи зэран щIалэр и зэманым зыми къигъэувыIакъым, абы гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэр къызэрыримыдзэр куэд щIауэ наIуэу къекIуэкIа пэтми.
  • «Гъуэгухэм зэрыщызекIуэ хабзэхэр зэпымыууэ къызэпызыудхэр административнэ унафэкIэ махуэ 15 пIалъэкIэ ягъэтIыс хъунущ. А мардэр и чэзум къагъэсэбэпу щытамэ, гъуэгухэм къыщыхъу щIэщхъухэм я бжыгъэм нэрылъагъуу кIэрыхунут»,- жиIащ Ует Анатолий.
  • Бахъсэн районым щыпсэу цIыху щхьэхуэхэм я зэранкIэ илъэсым щыщу блэкIа мазипщIым къриубыдэу республикэм и гъуэгухэм щIэщхъу 80 къыщыхъуащ. Абыхэм цIыху 27-рэ хэкIуэдащ, 93-м фэбжьхэр хахащ. Апхуэдэу ГИБДД-м и Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм гъуэгухэм зэрыщызекIуэ хабзэхэр егъэлеяуэ куэдым къызэрызэпаудыр ятхащ.
  • Комиссэм и зэIущIэм къыщыхалъхьащ апхуэдэ щытыкIэр егъэфIэкIуэнымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэу къалъытэ Iуэхухэр. Абыхэм япкъ иткIэ комиссэм игъэхьэзыращ гъуэгухэм зэрыщызекIуэ хабзэхэр гъэзэщIэным хуэгъэзауэ районым исхэм зэрызыхуагъазэр.
  • Чылар  Аринэ.