ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2016-11-19

 • ЩэкIуэгъуэм и 19, щэбэт
 • ЦIыхухъухэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм и Ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэщ
 • 1765 гъэм Польшэм къыщызэIуахащ япэ драмэ театрыр.
 • 1819 гъэм Испанием и къалащхьэ Мадрид къыщызэIуахащ Прадо музейр. Иджыпсту ар дуней псом щынэхъ къулей галереехэм ящыщщ.
 • 1824 гъэм Санкт-Петербург къалэм абы и тхыдэм щынэхъ ин дыдэ псыдзэр щIэуащ. ЦIыху 208-рэ хэкIуэдат абы щыгъуэ, унэ 462-рэ зэтрикъутат, 3681-м зэранышхуэ хуэхъуат.
 • 1941 гъэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ Налшык комитетым Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэ къищтащ.
 • 1942 гъэм советыдзэхэр Сталинград деж щебгъэрыкIуэу хуежьащ икIи къалэр хуит къэщIыжыным хуэунэтIа зауэшхуэм щIидзащ. Ар екIуэкIащ 1943 гъэм мазаем и 2 пщIондэ.
 • 1942 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ново-Ивановкэ къуажэм фашистхэм щхьэпылъэ щащIащ партизанкэ Козуб Шурэ.
 • Япэ урыс еджагъэшхуэ, Петербург щIэныгъэхэмкIэ и академием и япэ академик, зи жэрдэмкIэ 1755 гъэм Москва университетыр къызэIуаха Ломоносов Михаил къызэралъхурэ илъэс 305-рэ ирокъу.
 • Совет политик, «урысейпсо старостэу» къалъытэу щыта Калинин Михаил къызэралъхурэ илъэси 141-рэ ирокъу.
 • Зауэмрэ фашизмэмрэ я бийуэ щыта нэмыцэ тхакIуэ цIэрыIуэ Зегерс Аннэ (и цIэ-унэцIэ дыдэр — Радваньи Нетти) къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Индием щыщ политик, къэрал лэжьакIуэ, абы и премьер-министру щыта Ганди Индирэ къызэралъхурэ илъэс 99-рэ ирокъу.
 • Дуней псом Iэпщэрыбанэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпион ХьэкIырэ Атмир и ныбжьыр илъэс 31-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 2 щыхъунущ.
 •  
 • ЩэкIуэгъуэм и 20, тхьэмахуэ
 • Сабийм и дунейпсо махуэщ
 • Мексикэм щагъэлъапIэ я революцэм и махуэр
 • 1480 гъэм Урысейм тэтэр-монгол тепщэныгъэр щиухащ.
 • 1922 гъэм РСФСР-м хыхьэу къызэрагъэпэщащ Шэшэн автономнэ областыр.
 • 1999 гъэм «КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист» цIэ лъапIэр ягъэуващ.
 • Балеринэ цIэрыIуэ, хореограф, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Плисецкая Майе къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Актёр, режиссёр, СССР-м и цIыхубэ артист Ульянов Михаил къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Актёр, режиссёр, жылагъуэ лэжьакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Баталов Алексей и ныбжьыр илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Габуние Зинаидэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Къэрал лэжьакIуэ, политик, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист ЩакIуэ Мусэлий и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Мэретыкъуэ Хьисэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • Къэрал Думэм и депутат, УФ-м и къэрал санитар дохутыр нэхъыщхьэ, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Онищенкэ Геннадий и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, жэщым уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 2 щыхъунущ.
 •  
 • ЩэкIуэгъуэм и 21, блыщхьэ
 • Сэлам зэхыным и дунейпсо махуэщ
 • Телевиденэм и дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм и налог органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ.1991 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м РСФСР-м и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ Къэрал налог IуэхущIапIэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэм.
 • Франджы усакIуэ, тхакIуэ, публицист, тхыдэдж Вольтер къызэралъхурэ илъэс 322-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, СССР-м и цIыхубэ артист Глузский Михаил къызэралъхурэ илъэс 98-рэ ирокъу.
 • СурэтыщI-живописец, УФ-м и Художникхэм я зэгухьэныгъэм хэт Маргъущ Анатолий и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • БэнакIуэ цIэрыIуэ, Олимп чемпион, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Мамиашвили Михаил и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык къешх-къесу щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 3 щыхъунущ.