ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхум и хуитыныгъэр хъумэным топсэлъыхь

2016-11-12

  • УФ-м и Президентым и чэнджэщэгъу, УФ-м и Президентым деж Граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ цIыхум и хуитыныгъэмкIэ щыIэ советым и унафэщI Федотов Михаил Налшык къалэ щригъэкIуэкIащ Тхыдэ фэеплъымкIэ комиссэм и зэIущIэ.
  •  
  • ЗэIущIэр къыщызэIуихым Федотовым жиIащ политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъыр хъумэнымкIэ къэралым щащIапхъэр убзыхуныр зи пщэ дэлъар а комиссэрауэ зэрыщытыр. А Iуэхухэр гъэзэщIа хъуныр зи нэIэ щIэтыр IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт лэжьакIуэ гупырщ.
  • ЦIыхум и хуитыныгъэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис жиIащ «Щыгъуэм и блыныр» къыщызэIуахым зыгъэпIейтея гупсысэхэр зыхуэдэр: япэр ди къэралым апхуэдэ Iуэху жагъуэ къызэрыщыхъуар игу къызэреуэрщ; етIуанэр — фэеплъым и бэракъыр лъагэу зыIэтыф жэрдэмщIакIуэхэр зэрыщыIэм зэрыщыгуфIыкIарщ. Абы къыхигъэщащ и лэжьэгъухэмрэ езымрэ я зы махуэ улахуэр «Щыгъуэм и блын» фэеплъыр ухуэным зэрыхалъхьар.
  • — Политикэм и залымыгъэр къыжьэхэуат Къэбэрдей-Балъкъэрми, республикэм ис куэд хэкум зэрырагъэкIам къыхэкIыу, а Iуэхур дэ псэкIэ зыхыдощIэ. «Фэеплъым и тхылъым» и япэ томыр къыдэкIащ, етIуанэ томри ягъэхьэзыр, — жиIащ Зумакуловым.
  • Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм къыхагъэщащ а Iуэхум теухуауэ ялэжьхэмрэ зыIууэ лъэпощхьэпохэмрэ.
  • ЖаIа псори къыщызэщIикъуэжым Федотовым къыхигъэщащ купщIафIэу зэрызэпсэлъар, ар Къэбэрдей-Балъкъэрым цIыхум и Iуэху еплъыкIэм пщIэ зэрыщиIэм щыхьэт зэрытехъуэр. Политикэ залымыгъэр зышэча лъэпкъхэмрэ цIыхухэмрэ я фэеплъыр хъумэн зэрыхуейр къызыгурыIуэ, абы иужь ит жылагъуэ зэгухьэныгъэ зэрыщыIэр зэригуапэр жиIащ абы. КъулыкъущIэм къызэрилъытэмкIэ, залымыгъэм пхырыкIахэм ират ахъшэр УФ-м и щIыналъэ псоми щызэхуэдэу щытыпхъэщ, ауэ зэкIэ апхуэдэ мурадыр къайхъулIэркъым.
  • — Дызэчэнджэщащи, иджы дызэрызэдэлэжьэну щIыкIэр дубзыхуми хъунущ, — жиIащ Федотовым. Абы къызэрилъытэмкIэ, мы Iуэхум текIуадэ ахъшэр зыIэрагъэхьэн папщIэ грант къэпхьыну ухущIэкъу, псапащIэ фондхэр къэбгъэсэбэп хъунущ. ИкIи дыщIигъуащ политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъыр хъумэныр, псалъэм папщIэ, «Фэеплъ тхылъыр» къыдэгъэкIыныр, унафэщIхэм зэрыдаIыгъынур, ар къэрал политикэм и Iыхьэу зэрыщытыр.
  •  
  • ХУЖЬ Наталье.