ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэрэ щIыхьрэ зыхуэфащэ, тхыдэшхуэ зиIэ IэнатIэ

2016-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 10-м Налшык щагъэлъэпIащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и махуэр. Абы теухуа пшыхьым Къэрал музыкэ театрым щызэхуишэсат зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэхэр, хьэщIэхэр, IэнатIэм и ветеранхэр, зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьакIуэхэм я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.
 •  
 • Министр Ромашкин Игорь

 • Пшыхьыр «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым къызэIуихащ. Абы къыкIэлъыкIуэу ягъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым милицэм и IуэхущIапIэхэр зэрыщызэтеувам и тхыдэм теухуа фильм кIэщI.
 • — Ди жылагъуэм полицэ фащэ зыщыгъ цIыхур къелъытэ хабзэм, властым, захуагъэм я нэщэнэу. Апхуэхэдэхэрщ цIыхухэм я гъащIэр, шынагъуэншагъэр, къэралым и сэбэп зыхэлъхэр зыхъумэр, щIэпхъаджащIэхэм япэщIэтыр. ЦIыхухэм къыдагъэза дзыхьыр зэрытхуэгъэпэжынур абыхэм яхуэтщI гулъытэмрэ ди Iуэхум жэуаплыныгъэ тхэлъу дызэрыбгъэдэтымрэщ. Нобэ фIэщхъуныгъэ ин тхэлъу жытIэфынущ ди лэжьакIуэхэм я нэхъыбэм я пщэм дэлъ къалэнхэр хьэлэлу зэрагъэзащIэр. Мы гъэм полицейхэм сэтей къащIащ щIэпхъаджагъэ мини 4-м щIигъу. Къарузехьэ, нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм ящIыгъуу ахэр хэтащ террорым епха щIэпхъаджагъэ къэмыгъэхъуным: а Iуэхухэр щекIуэкIым 5 яукIащ, абыхэм я щIэгъэкъуэну 50-м щIигъу яубыдащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэри хэщIыныгъэ диIэщ: мы гъэм ди лэжьэгъуу 5 хэкIуэдащ, тIур яукIащ щIэпхъаджащIэхэм. Ди лэжьэгъу хэкIуэдахэр сыт щыгъуи ди гум илъынущ, зэи тщыгъупщэнукъым, — къыхигъэщащ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь. Абы фIыщIэ тхылъхэр, саугъэт лъапIэхэр, медалхэр яритащ къалэным хуэпэж я лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ.
 • Зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэхэм республикэм и унафэщIхэм къабгъэдэкIыу ехъуэхъуащ КъБР-м Экономикэмрэ жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и унафэщI Емкъуж Алик. Абы къыхигъэщащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэхэр хабзэр, республикэм щыпсэухэм я шынагъуэншагъэр хъумэным зэрыхуэлажьэр. Емкъужым фIыщIэ тхылъ иритащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министрым и къуэдзэ, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Залиханов Къанщобий, зи къалэным хуэпэж хабзэхъумэ зыбжанэм.
 • Республикэм хабзэр къыщызэгъэпэщыным зэкъуэту зэрыщызэдэлажьэм папщIэ Урысей ФСБ-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэмрэ саугъэт лъапIэхэмрэ иратащ министр Ромашкин Игорь, нэгъуэщI лэжьакIуэхэми.
 • Зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуахэм щхьэхуэу фIыщIэ хуащIащ ветеранхэм, МВД-м и лэжьакIуэ зи щIалэгъуэхэм я зэманым емыблэжу зэрадэIэпыкъум, абыхэм я дежкIэ щапхъэу зэрыщытым папщIэ.
 • Зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьакIуэхэм я фэеплъу дакъикъэкIэ щымащ къызэхуэсахэр.
 • Пшыхьым адэкIэ пащащ ди уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ цIэрыIуэхэм.
 • УАРДЭ Жансурэт.