ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Турист минхэр къришэлIэну щогугъ

2016-10-26

  • Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа сессием   щытепсэлъыхьащ «Iуащхьэмахуэ Урысейм и  ебланэ телъыджэщ» брендыр ягъэкIуатэмэ къишэну Iуэхугъуэхэм, илъэсищым къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну я мурад зэхыхьэхэм. Сессиер зи жэрдэм КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм Къалэн куэд щагъэзащIэ и щIалэгъуалэ центрымрэ «Граждан жэрдэмхэмкIэ институт» КъБРОО-мрэ зэхуашэсащ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, гъэзэщIакIуэ властым, творческэ студиехэм я лIыкIуэхэр, маркетологхэр, блогерхэр.
  •  
  • ИлъэсийкIэ узэIэбэкIыжмэ къызэрагъэпэща урысейпсо зэхьэзэхуэм хыхьэу къыхалъхьа цIыхубэ IэIэтым щытекIуэри, Iуащхьэмахуэ «Урысейм и телъыджэ ебланэ» хъуащ. Гузеевэ Индирэ зэрыжиIэмкIэ, щIыналъэм и брендым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и имиджми и экономикэми фIыгъуэ куэд къыхуихьынкIэ хъунущ: «ЩIыналъэ брендыр — цIыху, материально-техникэ ресурсхэмкIэ къызэгъэпэщыпхъэ валютэщ. А лэжьыгъэр зыхуей хуэзыгъэзэну IуэхущIапIэ, бгы, экстремальнэ спортхэмкIэ дунейпсо зэхыхьэхэм, лъэпкъ щэнхабзэ фестивалхэм, сервис унэтIыныгъэмкIэ IэнатIэ Iут цIыхухэм папщIэ семинархэм, нэгъуэщIхэми я план ухуейщ».
  • сурэттеххэмрэ видеографхэмрэ папщIэ КъШР-м фокIадэм щекIуэкIа «ДамитI» дунейпсо фестивалыр къызэгъэпэщыным теухуа и Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ зэхыхьэм хэтхэм ядэгуэшащ «Риго» творческэ лабораторэм и унафэщI Боташев Расул. Ар дунейпсо зэхыхьэ зэрыхъуар и фIыгъэщ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэр и дэIэпыкъуэгъуу зэрырагъэкIуэкIам. Фестивалым хэтхэм Кавказ Ищхъэрэм теухуа я лэжьыгъэхэр щызэбграгъэхащ социальнэ сайт, ресурс цIэрыIуэхэм икIи махуищым къриубыдэу абыхэм Iэ щIадзащ цIыху мини 7-м щIигъум.
  • КъБР-м Инвестицэ зыужьыныгъэмкIэ и IуэхущIапIэм и къудамэм и унафэщI Теунэ Маринэ зэрыжиIэмкIэ, щIыналъэ бренд къызэрагъэпэщыну куэдрэ хущIокъу, ауэ абы бгъэдыхьэкIэ хууиIэн хуейщ, брендыр щыIэ къудей мыхъуу, ар лэжьыгъэ щхьэпэм и лъабжьэ хъун, инвестицэхэр къезышэлIэну, экономикэр езыгъэфIэкIуэну зэхыхьэхэр къызэбгъэпэщын папщIэ.
  • ЗэIущIэм кърикIуахэр къыщипщытэжым, «Граждан жэрдэмхэмкIэ институт» КъБРОО-м и унафэщI Гериев Расул жиIащ лэжьакIуэ гуп къызэрагъэпэщыну, цIыхухэм къыхалъхьа Iуэхухэм теухуауэ ирагъэкIуэкIыну зэхыхьэхэм я план зэхалъхьэну. «2018 гъэм илъэсипщI хъунущ «Урысейм и ебланэ телъыджэ» щIыхьыцIэр Iуащхьэмахуэ къызэрыхуагъэфащэрэ. Зэхыхьэ щIэщыгъуэ куэд къызэдгъэпэщу, ар Iэтауэ дгъэлъэпIэну дыщогугъ», — къыхигъэщащ Гериевым.
  • БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.