ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и цIыхухэр ягъэгуфIэ

2016-10-13

  • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым дыгъуасэ къыщызэIуихащ щIэуэ зэрагъэпэщыжа медицинэ IуэхущIапIэу тIу. Премьер-министрым щIыгъуащ иджыблагъэ узыншагъэр хъумэнымкIэ министру ягъэува Расторгуевэ Светланэ, ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Тутыкъу Анзор, Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслан сымэ.
  •  
  • Хьэбэз, Зольскэ къуажэхэм я фельдшер-акушер пунктхэр Iэпхъуэжащ зыхуей псомкIи къызэгъэпэщауэ а жылагъуэхэм дащIыхьа унэщIэхэм. УнитIри мы зэманым щыIэ стандартхэм къозэгъ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэхэм щыIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIыжыным теухуа унафэр 2014 гъэм и фокIадэ мазэм къащтауэ зэрыщытар. Абы лъандэрэ фельдшер-акушер пункту 49-рэ, къуажэ амбулаторэу 10 щIэуэ къызэIуахащ. Урысей Федерацэм и зы щIыналъэ-ми иужьрей илъэсхэм хузэфIэкIакъым зэман кIэщIым къриубыдэу медицинэм и пэщIэдзэ IэнатIэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ апхуэдиз лэжьыгъэ иригъэкIуэкIыфакъым. Республикэм а и ехъулIэныгъэр федеральнэ IэнатIэм зыбжанэрэ щыжаIащ.
  • КъуажитIми дащIыхьа IуэхущIапIэхэр Правительствэм и УнафэщIым къиплъыхьащ икIи IэщIагъэлIхэм къыхалъхьа Iуэхухэм щыгъуазэ зищIащ. Къуажэдэсхэм щахуэзам ар медицинэ IуэхущIапIэщIэхэм лэжьэн зэрыщIадзамкIэ ехъуэхъуащ.
  • Расторгуевэ Светланэ къызэхуэсахэм гу лъаригъэтащ цIыхухэм мысымэджэным хуэгъэза профилактикэ лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр икIи а Iуэхум дяпэкIэ нэхъ зэрегугъунур къыхигъэщащ.
  • Джатэ Руслан районым щыпсэухэм я цIэкIэ республикэм и унафэщIхэм фIы- щIэ яхуищIащ сыт хуэдэ Iуэхури дэгъэкIыным  и лъэныкъуэкIэ къазэрыдэIэпыкъум папщIэ икIи республикэм къуажэхэм медицинэм и IуэхущIапIэхэр къызэрыщызэIуахыр цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнымкIэ Iуэхушхуэу зэрыщытыр къыхигъэщащ.
  • Иуан Руслан.