ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр зэрахъумэным хущIокъу

2016-10-13

 • Псыхуабэ щытепсэлъыхьащ лъэпкъ куэд щыпсэу щIыналъэхэм  я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр  хъума зэрыхъуну Iэмалхэм. «Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Кавказ» зэхуэсым хыхьэу, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Шиш- кин Андрей иригъэкIуэкIащ Урыс чристэн чли-сэм и лIыкIуэхэмрэ КИФЩI-м и хэгъуэгухэм щэнхабзэмкIэ я министрхэмрэ зыхэт зэIущIэ.
 •  
 • Шишкин Андрей зэхыхьэр къыщызэIуихым фIыщIэ яхуищIащ ар зи жэрдэмхэмрэ кърихьэлIахэмрэ. Абы къыхигъэщащ округым щэнхабзэ щIэинхэр зэрикуэдыр, КИФЩI-м и щIыналъэхэм дин туризмэм зэрызы-  щыпхуегъэужьынур.
 • «ЩIыналъэ лъапIэхэм тхьэ елъэIуну кIуэным, щIыпIэм и дин туризмэм щIэупщIэ иIэ хъуащ. Ар къызэгъэпэщыным егупсыс хъунущ къэрал IуэхущIапIэхэм, дин зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. Кавказым и тхыдэр ислъам диным и плъыфэ щхъуантIэм е чристэн члисэхэм я купол дыщафэхэм хуэдэу уи нэгу къыщIэбгъэхьэкIэ зэфIэкIынукъым. Ар плъыфэбэщ, щIыналъэм и хъугъуэфIыгъуэу ялъытэу», — жиIащ Шишкин Андрей.
 • Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм тхьэ щелъэIун Iуэхум зыщегъэужьыным теухуауэ къыхалъхьам арэзы техъуэу къэпсэлъащ Ставрополь крайм щэнхабзэмкIэ и министр Лихачёвэ Татьянэ. Абы и псалъэхэм къыхигъэщащ щIыналъэм и турист IуэхущIапIэ псоми апхуэдэ Iуэхухэр къыщызэрагъэпэщыну  Iэмал зэрамыIэр, абы къыхэкIыуи нэхъыбэрэ дин ухуэныгъэхэм зэрызыщрагъэплъыхьыр. Турист программэм зэры- хэлэжьыхьыным къыдэкIуэу IэщIагъэлIхэри ирагъэджэну къапэщылъщ.
 • Урыс Чристэн Члисэм и Москва Патриархатым Члисэмрэ жылагъуэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ я зэхущытыкIэхэм- кIэ и Синод къудамэм и  унафэщI Легойдэ Владимир къыхигъэщащ дин туризмэм и IэщIагъэлI-          хэм папщIэ семинархэр        КИФЩI-м и хэгъуэгухэм щригъэкIуэкIыну зэрыхьэзырыр.
 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыпIэхэм туризмэм теухуауэ щекIуэкI Iуэхугъуэхэм. Зэхыхьэм хэтхэм мызэ-мытIэу гу лъатащ КИФЩI-м и щIыналъэхэм щэнхабзэмкIэ министерствэхэмрэ дин IуэхущIапIэхэмрэ зэрыщызэдэлажьэм. Шишкин Андрей жиIащ щIыпIэхэм щекIуэкI зэхыхьэхэм теухуа хъыбархэр зэрызэбграмыгъэхыр икIи министрхэм къалэн ящищIащ щIыналъэхэм я щэнхабзэ  Iуэхухэр хэIущIыIу щIыным гулъытэ нэхъыбэ хуащIыну. Полпредым и къуэдзэм къызэхуэсахэм гу лъаригъэтащ туризмэм ехьэлIа зэхуэсхэм, турист Iуэхутхьэбзэхэм ятеухуа гъэлъэгъуэныгъэхэм хэтын зэрыхуейм.
 • Шишкин Андрей къытеувыIащ Кавказ Ищхъэрэм и щэнхабзэ щIэинхэм я фэеплъхэр хъумэным ехьэлIа Iуэху зэIумыбзхэм. Къэбгъэлъагъуэмэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы-      кIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олег и унафэкIэ, полпредым и аппаратым зэхигъэкIыну  къыпэщылъщ Дербент дэт дунейпсо щIэину ялъытэ Нарын-Кала быдапIэм пэгъунэгъуу кърагъэжьа ухуэныгъэм ехьэлIа Iуэхухэр.
 • Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыхигъэщащ щэнхабзэ, тхыдэ щIэинхэр хъумэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр икIи ягу къигъэкIыжащ КъуэкIыпIэ Гъунэгъум иджыблагъэ къыщыхъуахэр — террорист гупхэм дуней псом щыцIэрыIуэ фэеплъхэр зэрыщызэхакъутар. Архиепископым къызэрилъытэмкIэ, тхыдэ лъапIэныгъэхэр я нэщэнэщ щIыналъэм и шынагъуэншагъэмрэ мамырыгъэмрэ.
 • «Кавказыр гъэщIэгъуэнщ. Абы зегъэужьын хуейщ, щIыналъэр зэрымамырыр къэдгъэлъагъуэу. ЩIыпIэм и шынагъуэншагъэм и щыхьэтщ щэнхабзэ щIэинхэр зэрахъумэр», — жиIащ архиепископ Феофилакт.
 • Крапивинэ  Викторие.