ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я щIэныгъэр къапщытэж

2016-10-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым жэпуэгъуэм и 4-м «Этнографие диктант» урысейпсо Iуэхур щекIуэкIащ. Къэралым и тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ цIыхубэр дегъэхьэхын мурадкIэ ар иджы япэу къызэрагъэпэщат.
  •  
  • ДиктантымкIэ и щIэныгъэр здынэсыр къипщытэжыну хуитт зи ныбжьыр илъэс 15 ирикъуахэм я деж къыщыщIэдзауэ зыщыщ къэрал, иIыгъ дин емылъытауэ дэтхэнэми.
  • КъБКъУ-м а Iуэхум хэтыну цIыхуи 103-рэ къекIуэлIащ. Абыхэм яхэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и студентхэри, Кэнжэ курыт школ №20-м и егъэджакIуэхэри, хамэ къэрал къикIауэ ди еджапIэхэм щIэсхэри.
  • Диктантыр тест жыпхъэм иту екIуэкIащ. УпщIэ 30-р теухуат ди къэралым ис лъэпкъхэм я бзэхэм, хабзэхэм, щэнхабзэм.
  • Iуэхур зэрекIуэкIым кIэлъыплъыныр зи пщэрылъу щыта, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, этнолог ТекIуий Мадинэ жиIащ: «Мы Iуэхум къигъэлъэгъуэнущ ди цIыхухэм я щIыналъэр зэрацIыхур. Апхуэдэуи Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэм зиужьынымкIэ Iэмал имыIэу сэбэп хъунущ. Урысейпсо диктантым кърикIуэм елъытауэ этнографиемкIэ зэрырагъаджэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным щIэныгъэлIхэр егупсысынущ».
  • Диктантыр зэратхам кърикIуахэр наIуэ къэхъунущ щэкIуэгъуэм и 4-м, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм. Абы ущыкIэлъыплъ хъунущ www.miretno.ru сайтым.
  • Геляевэ  Марзият,
  • КъБКъУ-м  и  пресс-IуэхущIапIэм  и  лэжьакIуэ.