ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэбзэр зэзыгъэщIэнухэм я дэIэпыкъуэгъуу

2016-08-30

  •  КъБКъУ-м ТхыдэмкIэ, филологиемрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и институтым хыхьэ Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литературэмрэ IуэрыIуатэмкIэ кафедрэм и доцент Абазэ Албэч адыгэбзэкIэ зэхигъэуващ «Нанум и бзэ» интерактив мультимедие зэреджэн дэIэпыкъуэгъур. Ар Интернетым къыщывгъуэтынущ мы ссылкэхэмкIэ: http://www.kbsu.ru/docs/if/nanum_i_bza.ppsx; http://vk.com/circasbook?w=wall-897254752429; http://ajanskafkas.com/surmanset/kabardey-balkar-universitesinden-cocuklara cerkesce-ogreten-calisma/ http://apsnyteka.org/2773-abazov_nanum_i_bze.html
  •  
  • Мультимедием и щхьэхуэныгъэхэм ящыщщ дэтхэнэ зы хьэрфми псалъэми я гъэIукIэм, тхыкIэм къытебгъэзэжурэ уедаIуэ, уеплъ зэрыхъур.
  • Адыгэбзэ хьэрфхэмрэ псалъэхэмрэ я гъэIукIэмрэ я тхыкIэмрэ ухэзыгъэгъуазэ «Адыгэбзэ макъылъэ» IыхьэмкIэ лэжьыгъэр къыщIедзэ. АдэкIэ итщ упщIэ-жэуап щIыкIэу тха сабий усэхэр. Абы псынщIэрыпсалъэрэ балигъхэм яхуэгъэза «Жьы зумыщI, ди анэ!», «Iуащхьэмахуэ», «Дыгулыбгъуей», «Хэку» усэхэр къыкIэлъокIуэ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.