ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хьэтагъ и махуэ

2016-07-21

  • Осетие Ищхъэрэм хыхьэ Суадаг къуажэм и гъунэгъу мэз дахэм илъэс къэс бадзэуэгъуэ мазэм щагъэлъапIэ лъэпкъ гуфIэгъуэр — Хьэтагъ и махуэр.
  •  
  • Хьэтагъ адыгэпщ инал и къуищым я нэхъыщIэт. Чристэн диныр къызэрищтар ямыдэу, ар и къуэш нэхъыжьитIым  ирахужьат. Осетием  щынэсам къыкIэлъыпхъэрахэр ялъэщIыхьэу хуежьащ. Хъыбарыжьым къызэрыхэщыжымкIэ, Хьэтагъ Тхьэм елъэIуащ: «КъыздэIэпыкъу!». «Тхьэм къыжриIащ: «мэзым кIуэ». арщхьэкIэ щIалэр абы нэсыртэкъым. ИтIанэ Тхьэм унафэ ищIащ: «Мэз, Хьэтагъ и деж кIуэ». Арати, мэзым ар игъэпщкIуащ.
  • Абы  лъандэрэ  Куртатин аузым щагъэлъапIэ Хьэтагъ и махуэр. ВыщIэхэр, мэлхэр яукI, яшхыну-ирафынухэр здахь. А псоми тебжэн хуейщ дин лэжьакIуэр.  ИужькIэ ахэр унэм яхьыжри я гъунэгъухэмрэ Iыхьлыхэмрэ ягъэхьэщIэ. Мэзым зыри щIэпх хъунукъым, уеблэмэ, тхьэмпэ закъуи. Абы фадэ щызыIуплъхьэнуи, тутын ущефэнуи, ущыхъуэнэнуи къезэгъыркъым. А хабзэм ткIийуэ тетщ псори.
  • Бунтури  Тамарэ.
  • «Аргументы  и факты»