ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мурадхэр зи куэд Бекъан Хъызыр

2016-07-15

  • «Спартак»-р СССР-м къыщыунэхуа спорт зэгухьэныгъэхэм ящыщ зыщ.
  • Абы и къудамэ нэхъ ин дыдэщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо классымкIэ спортым и мастер Слушаев Андрей зи унафэщI, «Спартак» урысей физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэр.
  • Нобэ ди гуапэу жытIэ хъунущ «Спартак» зэгухьэныгъэм зэрызиужьыр. Къэбэрдей-Балъкъэрыр абы и «унагъуэм» хохьэж. Мы гъэм и мэлыжьыхьым зэгухьэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэхэм я зэхуэс екIуэкIащ. Иджы абы хэтщ КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и унафэщI, спортым щIыхь зиIэ и мастер, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион Къардэн Мурат, спортым щIыхь зиIэ и мастер, лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ Олимп чемпион Шыхъуэ Борис, СССР-м алыдж-урым бэнэкIэмкIэ спортым щIыхь зиIэ и мастер Жаным Аслъэн, УФ-м алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щIыхь зиIэ и тренер, КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Локьяев Юрий сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • КъызэгъэпэщакIуэхэм я зэхуэсым «Спартак» урысейпсо физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм КъБР-м щиIэ и къудамэм и унафэщIу щыхахащ Бекъан Хъызыр. Илъэс 25-рэ спортым тезыгъэкIуэда Бекъаныр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ спортым и мастерщ. Илъэс 12-кIэ Шэджэм районым спортымкIэ и комитетым и унафэщIу лэжьащ.
  • 2000 гъэм районым и спорт комитетым зэрыкIуэу абы илъэсым и планыр игъэхьэзыращ, къыкIэлъыкIуэу илъэсиплI олимп лъэхъэнэм ирагъэкIуэкIыпхъэ лэжьыгъэхэр зэхигъэуващ. А псоми я фIыгъэкIэ 2004 гъэм къыщыщIэдзауэ щIыналъэм и спортсменхэм республикэ зэхьэзэхуэхэм текIуэныгъэхэр къыщахь. Физкультурэмрэ спортымрэ зыхуэзыгъасэ щIалэгъуалэм я бжыгъэм куэдкIэ хэхъуащ. 2003 гъэм къызэIуахащ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ спорт комплекс — Шэджэм районым Сабийхэмрэ ныбжыщIэхэмрэ спортымкIэ я уардэунэ.
  • Куэд зыпэплъа псы есыпIэ зыхэт ухуэныгъэм щрагъэкIуэкIащ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ, дзюдомкIэ, боксымкIэ, тхэквондомкIэ, баскетболымкIэ, нэгъуэщIхэмкIи республикэпсо, щIыналъэ, урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Бекъан Хъызыр и жэрдэмкIэ спорт комплексым щIалэгъуалэр зыбжанэрэ щаIущIащ спортсмен цIэрыIуэхэм. Шэджэмдэс ныбжьыщIэхэм Iэмал ягъуэтащ ди республикэм щыщу Олимп джэгухэм щытекIуа, къыщыхэжаныкIа спортсменхэу Къардэн Мурат, Хъущт Аслъэнбэч, Тау Хьэсэнбий, Аккаев Хьэжмурат сымэ яхуэзэну икIи епсэлъылIэну. Спорт комплексым къыхуеблэгъащ спортсмен цIэрыIуэ пщIы бжыгъэхэр. Сыт и уасэ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ хуабжьу лъэрызехьэ, Олимп джэгухэм щэнейрэ я чемпион Карелин Александр къазэрыхуэкIуар?!
  • Мы гъэм накъыгъэм и кIэухым Мэзкуу щызэхэтащ «Спартак» физкультурэ спорт зэгухьэныгъэм и президиумым и зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэта Бекъан Хъызыр плъапIэрэ гугъэшхуэхэмрэ иIэу къалащхьэм къикIыжащ. Ахэр гъэзэщIа зэрыхъунур елъытащ жэпуэгъуэм урысейпсо зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIыну отчёт-хэхыныгъэ съездым.
  • «Зэгухьэныгъэм къыхэтшэнущ олимп спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зызыгъасэ спортсмен нэхъ лъэщхэр. Мылъку и лъэныкъуэкIэ абыхэм щIэгъэкъуэн яхуэхъуну федеральнэ центрым делъэIунущ. Спорт объектыщIэхэр духуэнущ», — жиIащ Бекъан Хъызыр.
  • КЪЭХЪУН  Бэч.