ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хъыбар гуапэхэр щызэхуэхьэса къыдэкIыгъуэ

2016-07-13

  • Мэз Сусаннэ зи редактор нэхъыщхьэ «Личный акцент» журналым и еплIанэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.
  • Журналым и япэ напэкIуэцIым тетщ ди хэкуэгъу ­актрисэ икIи режиссёр Жэман Аминэ и сурэтымрэ абы и «Человек кино» фильмыр Нью-Йорк къызэры­щыдэкIам теухуа хъыбар гуапэмрэ.
  • Апхуэдэу журналым ихуащ СССР-м, РСФСР-м, ­КъБР-м я цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал саугъэтымрэ Глинкэ и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и къэрал филармонием и художественнэ унафэщI, дирижёр щэджащэ Темыркъан Юрий илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу «За заслуги перед Отечеством» орденым и I  нагъыщэр УФ-м и Президент Путин Владимир къы­зэрыхуигъэфэщам теухуа тхыгъэр. КъыжыIапхъэщ, а орденым и адрей нагъыщэхэр Темыркъан Юрий нэ­хъапэIуэкIэ къызэрыратар.
  • КъыдэкIыгъуэм итщ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ икIи и менеджер Мосс Жаклинрэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, жылагъуэ лэжьакIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, УФ-м и цIыхубэ артист Тут Заур, адыгэ усакIуэшхуэ КIуащ БетIал  сымэ ятеухуа тхыгъэхэр. Ап­хуэдэу журналым щыгъуазэ ­дещI тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор ­Бгъэ­жь­­­-
  • нокъуэ Барэсбий и «Адыгэ хабзэ» тхы­лъым цIыхугъэм, нэ­мысым, акъылым, лIы­гъэм, напэм я мы­хьэнэм теухуауэ ихуа­хэм.
  • КъыжыIапхъэщ, да­­хагъэм, къабзагъэм, узыншагъэм кIэ­­­­лъыплъ, пщэфIэн зыфIэфI бзылъхугъэ­хэм къахуэщ­хьэпэн куэд мы къыдэкIы­гъуэм къызэрыща­гъуэ­­­тынури.
  • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.