ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дэтщ Ислъэмей къуажэм фэеплъ

2016-06-24

  • «Небесная Одиссея — во славу России» щIалэгъуалэ хэкупсэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Бегаком Александр Бахъсэн щIыналъэм къыщрагъэблэгъащ, Ислъамей къуажэм зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щрагъэкIуэкIа пэкIум хэтыну. Ар къызэIуихащ районым и администрацэм      и унафэщIым  и  къуэдзэ  Ахъуэбэч  Анзор.
  • — Бахъсэн щIыналъэм щыпсэухэр егъэпIейтей мы махуэм, сыту жыпIэмэ, Хэку зауэшхуэм районым щыщу цIыху мини кудым  я псэр щатащи,- жиIащ абы.
  • КъБР-м и Правительствэм и жэрдэмкIэ екIуэкI Iуэхум УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэр, Хэкур яхъумэу зи псэ зытахэм я фэеплъыр хъумэнымкIэ УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и Управленэр, УФ-м и Къару зэщIэузэдахэм дэлажьэ Управленэ Нэхъыщхьэр дэIэпыкъуэгъу зэрыхуэхъуам теухуауэ къэпсэлъащ Бегак Александр.
  • — Нобэрей пэкIур Ислъэмей къуажэм дэт фэеплъым деж зэрыщекIуэкIым щхьэусыгъуэ иIэщ. Хэку зауэшхуэм щыгъуэ мы щIыпIэм зэхэуэ гуащIэхэр щыIащ, абдеж ди лъахэгъу куэдым я псэр щатащ, — жиIащ Бахъсэн щIыналъэм и ветеранхэм я советым и унафэщI Абазэ Анатолий.
  • Iуэхум хэтащ районымрэ къуажэмрэ я лэжьакIуэ гупхэр, школакIуэхэр. ПэкIум и кIэухым, зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
  • Чылар Аринэ,
  • Бахъсэн  щIыналъэм и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.