ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэрычэтыщIэм и Iуэху дэкIыным теухуауэ

2016-06-02

 • ХьэрычэтыщIэм и урысейпсо махуэм ирихьэлIэу Урысейм и бзылъхугъэ-хьэрычэтыщIэхэм я ассоциацэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и жэрдэмкIэ бизнес зэхуэс Налшык щрагъэкIуэкIащ.
 •  
 • Абы и къалэн нэхъыщхьэр ныбжьыщIэхэр хьэрычэт Iуэхум зэрыхэзэгъэн Iэмалхэм щыгъэгъуэзэнырщ, Iуэхум и хэкIыпIэри хыхьэпIэри ябгъэдэлъхьэнырщ, зи щIалэгъуэхэр бизнесым трагъэгушхуэ-
 • нырщ.
 • Урысейм и Бзылъхугъэ-хьэрычэтыщIэхэм я ассоциацэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Ефэнды Ритэ къыщыпсалъэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур къадэзыIыгъахэу КъБР-м и сату-промышленнэ палатэм, Налшык къалэ округым и щIыпIэ самоуправленэм, «Физкультурэ. Узыншагъэ. Спорт» жылагъуэ фондым.
 • — Сыщогугъ дяпэкIи дызэдэлэжьэну, ди Iуэхухэр зэгъусэу дгъэкIуэтэну. ХьэрычэтыщIэм и урысейпсо махуэм къызэдгъэпэща зэхыхьэм къыфхуэщхьэпэн цIыху фыщрихьэлIэну, сэбэп къыфхуэхъун Iуэху еплъыкIэ, псалъэмакъ щызэхэф-хыну дыщогугъ, — жиIащ Ефэндым. Ар хьэрычэтыщIэм и махуэр къызэрежьам, абы ирихьэлIэу ди къэралым зэIущIэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, мастер-классхэр зэрыщрагъэкIуэкIым тепсэлъыхьри, я мыхьэнэр зэрыиныр къыхигъэщащ.
 • — Сынывохъуэхъу творческэ ехъулIэныгъэ фиIэу, бизнес мурадхэр къывэхъулIэу, фи зэфIэкIым хэхъуэу фыпсэуну, — захуигъэзащ Ефэнды Ритэ къызэхуэсахэм.
 • — Урысей Федерацэми ди республикэми я экономикэр хьэрычэтыщIэхэм куэдкIэ елъытащ, — жиIащ Налшык къалэ и ХьэрычэтыщIэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI ГуэбэщIыкI Жантемыр. — КъБР-м и Промышленникхэмрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ, Налшык къалэ и хьэрычэтыщIэхэм къабгъэдэкIыу сынывэхъуэхъуну сыхуейщ ехъулIэныгъэ фиIэу, къэвлэжьым берычэт хэлъу фи Iуэху ефIэкIуэну. Къыхэзгъэщыну сфIэигъуэщ хьэрычэт Iуэхур егъэфIэкIуэнымкIэ ди республикэм лэжьыгъэ куэд зэрыщызэфIахыр. Пэжщ, ныкъусаныгъэ, лъэпощхьэпо куэдым дрохьэлIэ, ауэ ахэри нэхъ мащIэ хъуну дыщогугъ. КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм лэжьыгъэшхуэ зэрызэфIигъэкIыр къыхэзгъэщыну сыхуейт. ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэ, хьэрычэтыщIэхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэ диIэщ, абыхэм я къалэн нэхъыщхьэр бизнесым хэтым и Iуэхухэр дэгъэкIынырщ, абы зыщIэгъэкъуэнырщ. УщымыгуфIыкIыу къанэркъым зы илъэсым нэхърэ адрейм хьэрычэтыщIэхэм къэралым ярит дэIэпыкъуныгъэм зэрыхэхъуэм. Хуабжьу сыщогуфIыкI зэфIэкI къэзыгъэлъагъуэ ныбжьыщIэ дызэрикуэдым. Ар къэкIуэну дахэм и лъабжьэщ.
 • Налшык къалэ администрацэм и унафэщI Алэкъей Арсен хьэрычэтыщIэхэм зэрызахуигъазэ хъуэхъу псалъэхэм къыщеджащ зэIущIэм.
 • Сату-промышленнэ палатэм и мыхьэнэм, абы и сэбэпынагъым теухуа нэтын кIэщI щагъэлъэгъуащ зэIущIэм. XIX лIэщIыгъуэм къызэрагъэпэщауэ щыта палатэм иджы федеральнэ мыхьэнэ иIэ хъуащ. Бизнесым къыщхьэщыжу, и хуитыныгъэхэр ихъумэу къудами 100-м нэблагъэ иIэщ абы.
 • КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ  и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Канунниковэ Татьянэ къызэхуэсахэм хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ:
 • — Пэшым зи щIалэгъуэ куэду зэрыщIэсым сыщогуфIыкI. Си фIэщ мэхъу мыпхуэдэ зэIущIэхэр хьэрычэт Iуэхум хэт ныбжьыщIэхэм къазэрыхуэщхьэпэнур.
 • Ефэнды Ритэ зэрыжиIамкIэ, ХьэрычэтыщIэм и махуэр хабзэ дахэ яхуэхъуу илъэс къэс ягъэлъэпIэну я мурадщ. Ар сэбэпщ хьэрычэтыщIэхэр я Iуэху еплъыкIэкIэ, чэнджэщкIэ, зэфIэкIкIэ зэдэгуэшэнымкIэ, абыхэм я ехъулIэныгъэхэр къэгъэлъэгъуэнымкIэ.
 • Щомахуэ  Залинэ.
 • Сурэтыр Къарей  Элинэ трихащ.