ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэрэшей-Шэрджэсым зыщаплъыхь

2016-05-12

  • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщIэ гуп Къэрэшей-Шэрджэсым щыхьэщIащ. Ар къызэрагъэпэщащ «Шэрджэс Ренессанс», «Жьэгу» зэгухьэныгъэхэм хэтхэу Жылэгъащтэ Хьэчим, Борэ Аскэр, Къарэ Ратмир   сымэ  я   жэрдэмкIэ.
  •  
  • Гупыр щыIащ Къалмыкъ Юрэ къыщалъхуа Абазакт къуажэм, Черкесск къалэм, Беслъэней къуажэм дэт «Адыгэ анэм» и фэеплъ сыным, зи щхьэхуитыныгъэм щIэзэууэ Урыс-Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ Iуащхьэм, Алий-Бердыкъуэ дэт «Iэдииху и чэщанэ» хьэщIэщ комплексым.
  • КъШР-м щыIэ адыгэ хасэхэм ящыщ зым хэтхэу Уейкъуэ Абчарэ, Жу Умар сымэ нэгузегъэужьым и лъагъуэхэр гупым ирагъэлъэгъуащ, зрагъэплъыхьащ. Ар нэгузыужьу щытащ. Мы Iуэху дахэр къызэзыгъэпэщахэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуагъэувыжар Къалмыкъ Юрэ и IуэхущIафэхэм, абы и лэжьыгъэхэм, и дуней тетыкIам, и гъащIэм къытщIэхъуэ щIэблэр щыгъэгъуэзэнырт, къуэш республи- кэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щыIэкIэ-псэукIэр къегъэщIэнырт.
  • КъШР-м гупым къащыпежьащ жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Уэхъутэ Александр. Къалмыкъ Юрэ и фэеплъ сыным деж а цIыху щэджащэм теухуауэ абы куэд къыщиIуэтэжащ, «Адыгэ анэм» и фэеплъым дежи ар хьэщIэхэм ядэгуэшащ тхыдэм теухуа хъыбархэмкIэ, ныбжьыщIэхэр щигъэгъуэзащ Хэку зауэшхуэм и зэманым Беслъэ-ней къуажэм дэс цIыхубзхэм журт сабий 30-м нэблагъэ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм щахъумауэ зэ- рыщытам. ИужькIэ абы гупыр щигъэхьэщIащ Черкесск дэт шхапIэхэм ящыщ зым. Уэхъутэм ныбжьыщIэхэм тыгъэ къахуищIащ адыгэ тхакIуэхэм, усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса тылъхэр.
  • Зы махуэ зекIуэр ныбжьыщIэхэм ягу ираубыдащ, сыту жыпIэмэ     куэд ялъэгъуащ, къащIащ, езыхэри жыджэру Iуэхум хэтащ. ХьэщIэхэми хэгъэрейхэми къызэрыхагъэ-щащи, ди лъэпкъыр      дяпэкIэ нэхъ зэпыщIауэ щытынымкIэ мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэм мыхьэнэшхуэ      яIэщ. ЗекIуэм хэтахэр къыщежьэжым, нэхъыжьхэр хъуэхъуащ мыпхуэдэ зэкIэлъыкIуэр  кIыхь хъуну!
  •  НафIэдз  Мухьэмэд.