ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыуэпсым и теплъэ телъыджэхэр

2016-01-30

  • Лъахэхутэ-къэхутакIуэхэу, тхылъ тедзапIэм и унафэщIхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ Налшык къыщыдагъэкIащ «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» зыфIаща тхылъыр. Къыхэгъэщыпхъэщ апхуэдэ лэжьыгъэ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ республикэхэм я мызакъуэу, Урысейм и зы щIыналъи зэрамыIэр.
  •  
  • Тхылъым хагъэхьащ Котляров зэщхьэгъусэхэм я хэкум къыщакIуа гъуэгуанэ щэ бжыгъэхэм, километр минхэм, къэхутэныгъэхэм, къэлъыхъуэныгъэхэм ятеухуа лэжьыгъэхэр.
  • Мы къыдэкIыгъуэм ихуащ Кавказым и щIыуэпс, IэрыщI ухуэныгъэхэм я теплъэ телъыджи 100-м ятеухуа тхыгъэхэр. Ахэр урысыбзэкIи инджылызыбзэкIи тхылъым къыщыхьащ. Апхуэдэу абы щыболъагъу Котляровхэ телъыджэу къалъыта теплъэгъуэхэм я сурэтхэр, ухуэныгъэхэм я географие объектхэр.
  • Лэжьыгъэм и дизайным егугъуу елэжьащ сурэтыщI Щоджэн Жаннэ. Тхылъыр гъуэгугъэлъагъуэ зэрыхъунум къыдэкIуэу, Iыхьлыхэм, ныбжьэгъухэм уазэрыхуэупсэфыну саугъэт щIэщыгъуэщ.
  • БжьыхьэлI  Розэ.