ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2015-11-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 14, щэбэт
 • Фошыгъу диабетым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Логопедым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и социологхэм я махуэщ
 • Беларусым щагъэлъапIэ гъукIэм и махуэр
 • 1666 гъэм япэу лъы хакIауэ щытащ. Ар зы хьэм къыхашри, нэгъуэщI хьэм хакIат.
 • 1851 гъэм Санкт-Петербург — Москва гъущI гъуэгум цIыху къезышэкI мафIэгу япэу ирикIуащ.
 • 1936 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ дунейм   и щытыкIэнум кIэлъыплъ институт нэхъыщхьэр.
 • 1956 гъэм КПСС-м и обкомым щытепсэлъыхьащ Къэбэрдейр Урысейм езым фIэфIу зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум зэрызыхуагъэхьэзыр щIыкIэм. Доклад зыщIар обкомым и секретарь Бэрбэч ХьэтIутIэщ.
 • Индием щыщ политик цIэрыIуэ, а къэралым и япэ премьер-министру щыта Неру Джавахарлал къызэралъхурэ илъэси 126-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ Къашыргъэ ХьэпащIэ къызэралъхурэ илъэси 101-рэ ирокъу.
 • Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ефэнды Джылахъстэн и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирокъу.
 • УхуакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Алмэ Алий къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Къэрмокъуэ Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • США-м и къэрал секретару щыта Райс Кондолизэ и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Гугъуэт Заремэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 7 — 9, жэщым градуси 2 — 3 щыхъунущ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 15, тхьэмахуэ
 • Гъуэгум къыщыхъу автомобиль зэжьэхэуэхэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж дунейпсо махуэщ
 • Дзэм къулыкъу щищIэну ираджэм и урысейпсо махуэщ
 • Бразилие Республикэр къыщызэрагъэпэща (1889 гъэм) махуэщ
 • 1764 гъэм Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академиер къызэрагъэпэщащ.
 • 1933 гъэм Москва япэ троллейбус линэхэм лэжьэн щыщIадзащ.
 • 1934 гъэм СССР-м япэу щекIуэкIащ макъ зыщIэт теленэтынхэр.
 • 1988 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ зэщIэгъэуIуа щIэпхъаджащIэ гупхэм ебэнынымкIэ управленэр.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, ЩIДАА-м и член-корреспондент, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэшыр Юрий и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, Москва дэт финанс академием и ректор Есчындар Мухьэдин и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Публицист, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Ширдий Маринэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ Мэкъуауэ ФатIимэ къыщалъхуа  махуэщ.
 • АР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Къудей ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, пщыхьэщхьэм уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 4 — 12, жэщым градуси 2 — 4 щыхъунущ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 16, блыщхьэ
 • Зэхудэчыхыныгъэм и дунейпсо махуэщ
 • Проект зыщIым и урысейпсо махуэщ
 • 1933 гъэм СССР-мрэ США-мрэ дипломатие зэпыщIэныгъэхэр яку дэлъ хъуащ.
 • 1942 гъэм «За Советскую Кабардино-Балкарию!» листовкэр къыдагъэкIыу щIадзащ.
 • 1943 гъэм Яхэгуауэ Михаил Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр къыфIащащ.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Дыкъынэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Щокъарэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Оперэ уэрэджыIакIуэ, УФ-мрэ КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артист Батыр Мухьэдин и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 4 — 8, жэщым градуси 3 — 4 щыхъунущ.