ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УсакIуэшхуэм и щIыхькIэ

2015-11-14

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым БизнесымкIэ и институтым       иджыблагъэ щызэхуащIыжащ адыгэ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, ди литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий теухуауэ екIуэкIа зэпеуэр. КъэпщытакIуэхэу зэIущIэм кърагъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэ-рым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэжьакIуэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и пхъурылъху ХьэкIуащэ Мадинэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ псапащIэ фондым и унафэщI ЩоджэнцIыкIу Леонид,  институтым и департаментым и унафэщI Кумыщ Оксанэ,  институтым и проректор Хъурей ФатIимэ сымэ.
  •  
  • Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIым папщIэ БизнесымкIэ  институтым и ректор Хъурей Феликс зэпеуэм ипэ къихуэу иратащ Лермон-  товым и цIэр зезыхьэ Урысейпсо комитетымрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэкIэ щыIэ псапащIэ фондымрэ къабгъэдэкI дыщэ медалыр.
  • Зэпеуэр екIуэкIащ IыхьитIу. Япэ Iыхьэм 9-11-нэ классхэм щIэсхэр щызэпеуащ сочиненэ тхынкIэ. Лэжьыгъи 170-рэ къагъэхьати, абыхэм ящыщу 70-р финалым кIуащ. ЕтIуанэ Iыхьэр джэгу-зэпеуэти, ныбжьыщIэхэр зэхьэзэхуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и гъащIэмрэ и IэдакъэщIэкIхэмрэ зэрыщыгъуазэмкIэ. УпщIэ нэхъыбэм жэуап иритри, а зэпеуэм япэ увыпIэр къыщихьащ ЛэшкIутIэ къуажэм дэт курыт еджапIэм и 10-нэ классым    щIэс Настаевэ Альбинэ (зыгъэхьэзырар балъкъэрыбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Ахматовэ Маринэщ), етIуанэ увыпIэр хуагъэфэщащ Хьэбэз къуажэм къикIа, 10-нэ классым щIэс Малкаров Мухьэммэт (зыгъэхьэзырар нэмыцэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Бад Жаннетэщ), ещанэ хъуащ Тэрч къалэм и лицей №1-м и 11-нэ классым щеджэ Шэрий ФатIимэ (зыгъэхьэзырар адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ ФиIэпщэ Маринэщ).
  • ТекIуахэми абыхэм я егъэджакIуэхэми щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ иратащ.
  • Абдеж зэIущIэр щызэхуащIыжакъым, атIэ абы хэта еджакIуэхэри, къэпщытакIуэхэри, КъБКъУ-м и профессор, филологие щIэныгъэхэм я доктор Бакъ Зерэ и студентхэри зэгъусэу ЩоджэнцIыкIу Алий и фэеплъым деж щызэхуэсащ. Студентхэр абдеж къыщеджащ ЩоджэнцIыкIум и усэ зыбжанэм икIи фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.