ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гуапагъэм тращIыхь

2014-05-08

  • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий накъыгъэм и 9 махуэшхуэм и пэ къихуэу IущIащ республикэм и ветеранхэм. Ерыскъы IэфIкIэ узэда Iэнэм пэрыс нэхъыжьыфIхэм КъБР-м и Парламентым, Правительствэм, Федеральнэ къулыкъущIапIэхэм, езым къабгъэдэкIыу къэблагъэ махуэшхуэмкIэ ехъуэхъури, узыншэу иджыри куэдрэ ди япэ итыну зэригуапэр жиIащ КIуэкIуэм.
  •  — ЛIыгъэшхуэ фхэлъу, лIыхъужьыгъэ зефхьэу ди Хэкур фхъумащ. Зэман кIыхькIэ екIуэкIа зауэм, адрей лъэпкъхэми хуэдэу, хахуагъэ къыщывгъэлъэгъуащи, фIыщIэшхуэ фхуэфащэщ. Дэ сыт щыгъуи дрипагэу щытащ, иджыри дрогушхуэ фи лIыгъэм, — жиIащ КIуэкIуэ Юрий. — Властми, абы и къудамэ зэмылIэужьыгъуэхэми, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэми ветеранхэр зэи зыщагъэгъупщэркъым, абыхэм ядоIэпыкъу. Иджыри куэдым иужь дитщ фи псэукIэр нэхъ тынш фщытщIын папщIэ. ДяпэкIи дызыхущIэкъунур фи пщIэр тIыгъынырщ, псэукIэфI къыфхузэдгъэпэщынырщ. Мы махуэхэм ТекIуэныгъэм и щIыхькIэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэд республикэм щокIуэкI. Ноби къыхэтлъхьа жэрдэмыр къыддэфIыгъыу фыкъызэрекIуэлIар ди гуапэ хъуащ. ТекIуэныгъэр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу куэд зэфIэдгъэкIыну ди мурадщ. Сыт хуэдэ Iуэху къетхьэжьэми, фи хахуагъэм хуэфащэу зэфIэтхынущ, а махуэшхуэри Iэтауэ зэрыдгъэлъэпIэнум иужь дитынущ, фи гугъуехьхэр зэрывдэдгъэпсынщIэным дыхущIэкъунущ.
  • Ветеранхэм къабгъэдэкIыу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм ехъуэхъуащ Полищук Иван. Абы къыхигъэщащ КIуэкIуэ Юрий къахуищIа гулъытэр гуапэ дэтхэнэ зыми зэрыщыхъуар. ИкIи зыпэрыхьэ Iуэхухэр тыншу къехъулIэну, республикэм и зыужьыныгъэм узыншагъэ быдэ иIэу хуэлэжьэну ехъуэхъуащ. Полищук жиIэжащ зауэ илъэс гугъухэм республикэрыс псори дэIэпыкъуэгъу зэрыхъуар, сыт и лъэныкъуэкIи щIыбагъ быдэу зэраIар.
  • КъБР-м и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд жиIащ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм пежьауэ республикэм и районхэм, къалэхэм лэжьыгъэшхуэ зэрыщекIуэкIыр, абы ехьэлIа зэIущIэхэм унафэщIхэри, къулыкъу зэхуэмыдэхэм пэрытхэри, еджакIуэхэри зэрыхэтыр. Шыхъуэбахъуэм къызэхуэсахэм яжриIащ нобэкIэ ветеранхэм я Iуэху зыIутыр, ахэр Iэтащхьэм хуабжьу зэрыхуэарэзыр, кърихьэжьэ Iуэхухэр зэрыдаIыгъыр.
  • Апхуэдэу я гукъэкIыжхэмрэ гурыщIэхэмкIэ къызэхуэсахэм ядэгуэшащ ветеранхэм я Налшык къалэ советым и унафэщI Абдуллаев Мустэфа, Май районым щызэхэт ветеран зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Крывокрысенкэ Павел, Щомахуэ Лъостэн сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • КIуэкIуэ Юрийрэ и хьэщIэхэмрэ гуапэу зэбгъэдэсащ. Хъуэхъухэр, гукъэкIыжхэр, псалъэ гуапэхэр щыIуа зэIущIэм кърихьэлIа ветеранхэм саугъэтхэр иратащ.
  • НэщIэпыджэ Замирэ.