ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Путин Владимир Иорданием и пащтыхьыр и хьэщIэщ

2014-04-17

 • УФ-м и Президентым Ново-Огарёвэ щиIэ резиденцэм Путин Владимир щыхуэзащ Иорданием и пащтыхьым. Ахэр тепсэлъыхьащ къэралитIыр зэрызэдэлажьэм, Сирием мамырыгъэр щызэфIэгъэувэжыным теухуауэ яхузэфIэкIынум.
 •  
 • ЛIыщхьэхэр щызэпсалъэм пащтыхь Абдалла ЕтIуанэм жиIащ Путиныр ныбжьэгъум фIэкIыжу, къуэшу къызэрилъытэр. Абы къыхигъэщащ мотоциклым тесу Урысейм къыщикIухьыну зэрыхуейр.
 • «Урысеймрэ Иордан Хьэшимит Пащтыхьыгъуэмрэ куэд щIауэ зэпыщIэныгъэ быдэ яIэщ, ныбжьэгъугъэр и лъабжьэу, дзыхь, пщIэ зэхуащIу», — жиIащ Урысейм и Iэтащхьэм. «Хуабжьу си гуапэщ Москва иджыри зэ сыкъызэрыкIуар», — ибзыщIакъым Иорданием и пащтыхьми и гурыщIэхэр.
 • Абдалла ЕтIуанэр Урысейм щIэх-щIэхыурэ щохьэщIэ: 2001 гъэ лъандэрэ 11-рэ къэкIуащ.
 • «Урысейм сыт щыгъуи ди хэгъуэгумкIэ мыхьэнэшхуэ иIэу къокIуэкI, дэри пщIэ худощI фи къэралым», — къыхигъэщащ лIыщхьэм.
 • «Фи Президентымрэ сэрэ ди хэгъуэгум епха IуэхугъуэшхуэхэмкIэ сытым дежи дызочэнджэщ. Иджы сыкъыщIэкIуар КъуэкIыпIэ Гъунэгъум теухуа Iуэхухэрщ», — къыпищащ абы.
 • УнафэщIхэр зытепсэлъыхьахэм я нэхъыщхьэр Сирием щекIуэкI зауэр гъэувыIэнырщ. А къэралыр Иорданием къыпылъщ. «Сэ къызэрыслъытэмкIэ, дэ тIури дрителъхьэщ зэрыхьзэрийр политикэ IэмалхэмкIэ зэфIэхыным», — жиIащ пащтыхьым.
 • «ИкIи быдэу си фIэщ мэхъу, илъэс бжыгъэ куэд хъуауэ ди зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и фIыгъэкIэ, лэжьыгъэ купщIафIэ къыдэхъулIэну. Хуабжьу си гуапэщ си ныбжьэгъум сызэрыхуэзар», — дыщIигъуащ Абдалла ЕтIуанэм.
 • Журналистхэр зыщIэса зэIущIэр имыух щIыкIэ, УФ-м и Президентыр щIэупщIащ: «Зи щIыхьыр ин, уэ зэ уигу иплъхьат Урысейм мотоциклкIэ къыщыбжыхьыну. А мурадыр иджыри уиIэ?»
 • «Си къуэшым и гъусэу ар зэзгъэхъулIэным си гугъэр хэсхыжакъым», — жиIащ хьэщIэм.
 • «Сегупсысынщ», — жиIащ Путинми.
 • ЛIыщхьэхэр зытепсэлъыхьынухэм ящыщщ сату-экономикэ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэныр, абы къыхэкIыу атомнэ энергетикэмрэ дзэтехникэ IэнатIэхэмрэ епха Iуэхухэр япэ ирагъэщынущ. Нэгъабэ бжьыхьэм «Росатом» IуэхущIапIэм тендер къихьащ Иорданием АЭС щиухуэну. А лэжьыгъэр къэралитIым я зэхуаку дэлъ зэпыщIэныгъэр нэхъри щIэзыгъэбыдэщ, АЭС-м пащтыхьыгъуэр зэрыщыту электрокъарукIэ къызэригъэпэщынущ. Апхуэдэуи Iэмал къытхукъуэкIынущ электрокъарур нэгъуэщI къэралхэм еттыну. Правительствэхэр зэрызэгурыIуэнур 2014 гъэм и гъэмахуэ пщIондэ хьэзыр хъунущ. Мы Iуэхум халъхьэну мылъкур егъэлеящ — доллар меларди 10 мэхъу. Ухуэныгъэр 2020 гъэм яухынущ.
 • Туризм и лъэныкъуэкIи узыщыгуфIыкIынхэр щыIэщ: гъэ къэс Иорданием зыгъэпсэхуакIуэ, зыплъыхьакIуэ макIуэ Урысейм и цIыху мин 25-рэ.
 • Латухинэ Кирэ. «Российская газета»
 •