ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэси 150-м зыхуагъэхьэзыр

2014-03-05

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий иджыблагъэ иригъэблэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Фырэ Руслан.
  •  
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм зэфIигъэкI лэжьыгъэм. Апхуэдэуи и гугъу ящIащ Сочэ щекIуэкIа Олимп Джэгухэм теухуауэ «Адыгэ псалъэ» (КъБР), «Адыгэ макъ» (АР), «Черкес хэку» (КъШР), «Шапсугия» (Краснодар край) газетхэм зэгъусэу къыдагъэкIа номер зэгуэтым.
  • Сочэ щекIуэкIа ЩIымахуэ Олимпиадэм КъБР-м щыщ куэд зэрыкIуар (абыхэм яхэтащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Жыласэ Заурбэч, сурэттех Къарей Элинэ, къэрал IуэхущIапIэхэм, жы­лагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр), Кавказ Ищхъэрэм щыIэ хэгъуэгуиблым я лъэпкъ плIанэпэхэмрэ ­«Адыгэ унэмрэ» екIуу къызэгъэпэщауэ икIи ахэр цIыху кIуапIэу зэрыщытар и гуапэу къыхигъэщащ КIуэкIуэ Юрий.
  • Апхуэдэу накъыгъэм и 21-м адыгэхэм я щыгъуэ ма­хуэр республикэм зэрыщрагъэкIуэкIынум, абы зэрызыхуагъэхьэзырым теухуауэ лэжьыпхъэхэри къыщаIэтащ зэIущIэм. ХьэфIыцIэ Мухьэмэд республикэм и тхьэмадэм и пащхьэ ирилъхьащ а махуэм теухуауэ Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм ирагъэкIуэкIыну Iуэхугъуэ    29-р къыщыгъэлъэгъуа тхылъыр. Кавказ зауэр зэриухрэ илъэ­си 150-рэ зэрырикъум теухуауэ къызэрагъэпэщыну Iуэху­гъуэхэм КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, ДАХ-м, КъАХ-м я къару зы ящIу зыхуагъэхьэзырыныр нэхъ тэмэму къызэрилъытэр къыхигъэщащ Фырэ Руслан. А Iуэхум теухуауэ КIуэкIуэ Юрийрэ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъу­рокъуэ Хьэутийрэ дяпэкIэ мызэ-мытIэу зэхуэ­зэнущ.
  • Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 150-рэ щрикъум теухуа фэеплъ дауэдапщэхэр зэрагъэхьэзырынумрэ зэ­ры­рагъэкIуэкIынумкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетыр       гъа­т­хэпэ мазэм и етIуанэ Iыхьэм тепсэлъыхьынущ.
  •  
  • Хьэту Барэсбий.