ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дзэлыкъуэ щIыналъэми щохьэщIэ

2013-12-04

  • Тыркум щыщ ди лъэп­къэгъухэу КъБКъУ-м ще­джэхэр Дзэлыкъуэ куейм щы­хьэщIащ. Районым и цIыху­хэр ныбжьыщIэхэм гуа­пэу къапежьащ: лъэпкъ фащэ ящыгъыу, адыгэ шхыны­гъуэхэр яIыгъыу. Ди хэ­куэ­гъухэм псалъэ гуа-пэкIэ зыкъыхуагъэзащ район администрацэм и лэ­жьа­кIуэ Бэрэгъун Арсен, Дзэлыкъуэ­къуажэ и щIыпIэ администрацэм и унафэщI Бжьахъуэ Пщымырзэ, районым и нэ­хъыжьхэм.
  •  
  • ХьэщIэхэр яшащ Дзэлыкъуэкъуажэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм. Абы и IущIы­хьышхуэм щагъэлъагъуэрт районым и цIыху цIэрыIуэхэмрэ Хэку зауэшхуэм хэтахэмрэ я сурэтхэр. ЩIалэ­гъуалэм гъэщIэ­гъуэн ящы­хъуащ сурэтыщI ныбжьы­щIэхэм я Iэдакъэ­щIэкIхэр, еджакIуэхэм ящIа хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр, тхы­дэм­кIэ школ музейхэм я хьэпшыпхэр.
  • Районым, абы щызэрахьэ хабзэм, КъБР-м ис лъэпкъхэм я щэнхабзэм щагъэ­гъуэзэну, студентхэр «стIол хъурейм» ирагъэблэгъащ. Псэ­лъэн ирагъэжьэн и пэ, хьэ­щIэхэм папщIэ къэфащ Сочэ щекIуэкIыну ЩIымахуэ Олимпиадэм ди респуб-   ликэм щыщу хэтыну ира­гъэблэгъа «Маленький джигит» ансамблым и гъэсэн-хэр.
  • Бэрэгъун Арсен тепсэлъыхьащ куейм и тхыдэм, и цIыхухэм я псэукIэм. Дзэлыкъуэкъуажэ щыIэ Жылагъуэ советым и унафэщI Аслъэн Михаил хьэщIэхэр кIэщIу щигъэгъуэзащ Псынэдахэ къуажэм и тхыдэм икIи яхуигуэшащ езым къы­дигъэкIа тхылъхэр: «Я люблю тебя, земля моя», «Истоки».
  • — Хэкум гъунэгъу хуэзыщI мыпхуэдэ зэIущIэхэр хамэщI щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я дежкIэ хуабжьу щхьэпэщ. Си гугъэщ хабзэр, бзэр яхъу­мэнымкIэ ахэр сэбэп хъуну, — къыхигъэщащ КъБР-м Хъы­барегъащIэ IуэхущIапIэ­хэм­кIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэ Жырыкъ Фа­тIимэ.
  • — Дзэлыкъуэ районым япэу дыкъихьауэ аращ. Ауэ щы­хъукIи, ар апхуэдизкIэ ди гум дыхьащи, иджыри къытед­гъэзэну дыхуейщ, — жиIащ КъБКъУ-м и юридическэ къудамэм и студент Кынык Салтук.
  • ЗэIущIэр адыгэ джэгукIэ зэхуащIыжащ.
  •  ГуIэт Зитэ.