ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2019

ТекIуэныгъэ Иным и «Фэеплъ IэмыщIэ»

2019-06-25

 • Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэрэ илъэс 78-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къыхилъхьа «Фэеплъ IэмыщIэ» урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Джылахъстэней щIыналъэр зыхъумахэр ящыгъупщэркъым

2019-06-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Тэрч районым хиубыдэу щыIэ Курп лъагапIэм цIыху куэд дэкIащ Хэку зауэшхуэр къыщыхъеяр ягу къыщагъэкIыж зэманым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГукъэкIыжхэм я архив

2019-06-25

 • Урысей гвардием и дзэхэмкIэ Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм щрагъэжьащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм ящыщу ди щIыналъэм щыпсэухэм я гукъэкIыжхэм я видеоархив къызэгъэпэщыным теухуа лэжьыгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык  дэт  мэжджытым  и  макетыр  Москва  щагъэлъагъуэ

2019-06-25

 • Урысейм и къалащхьэм къэралым и ухуэныгъэ нэхъ хьэлэмэтхэм ятеухуауэ къыщызэIуаха выставкэм щагъэлъагъуэ Налшык къалэм дэт мэжджытым и макетыр. Утыку кърахьащ 50-кIэ нэхъ цIыкIуу щIа макет 80 — Москва и Кремлым щегъэжьауэ Владивосток щытралъхьа лъэмыжыщIэм нэсыху я макетхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-06-25

 • Мэкъуауэгъуэм и 25, гъубж
 •  Тенджызым щылажьэм и дунейпсо и махуэщ
 • УФ-м и Статистикэ IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Словение, Хорватие Республикэхэм я къэралыгъуэхэм я махуэщ. 1991 гъэм ахэр Югославием къыгуэкIащ.
 • Славянхэм я зэныбжьэгъугъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ и махуэщ
 • 1876 гъэм Америкэм щыщ бдзэжьеящэ Енсен Альфред, дунейм щыяпэу, и закъуэу кхъухькIэ Атлантикэ хым зэпрысыкIащ.
 • 1946 гъэм СССР-р ФутболымкIэ дунейпсо федерацэм хыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэс  50  гъуэгуанэ

2019-06-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр къызэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа Урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц иджыблагъэ екIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ университетым щылажьэ дохутыр-щIэныгъэлIхэр, абыхэм я гъэсэнхэр, Москва, Смоленск, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ республикэхэм къикIа IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Мэшыкъуэ-2019  гъэ»

2019-06-25

 • Псыхуабэ (Пятигорск) гъэ къэс щекIуэкI «Мэшыкъуэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэм кIуэнухэм зрагъэтхын щIадзащ. 2019 гъэм ар епщIанэу екIуэкIынущ икIи Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм нэгъуэщI и щIыналъэхэм, хамэ къэрал гъунэгъухэм я щIалэгъуалэ мини 3 абы хэтынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

КIуэкIуэ Жэмалдин Нахъуэ и къуэр

2019-06-25

 • Мэкъуауэгъуэм и 20-м зэуэзэпсэу лIащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ и къэрал саугъэтым и лауреат, Урысейм Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием и действительнэ член («Урысей энциклопедие» Iыхьэм), ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и действительнэ член КIуэкIуэ Жэмалдин Нахъуэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

   Пасэрей адыгэхэмрэ алыджхэмрэ я щэнхабзэхэм зэщхьу узыщрихьэлIэхэр

2019-06-25

 • Унэж Кашиф, философие щIэныгъэхэм я доктор
 • (КIэлъыкIуэр.
 • ПэщIэдзэр №№71 — 72-хэм итщ.).
 • А псоми къадэкIуэу, пасэрей алыджхэмрэ адыгэхэмрэ я хабзэхэми хьэл-щэнхэми зэтехуэ куэд хэлът: езым и фызым щэхуу фIэкIа хуэмызэныр,  фыз къэзымыша цIыхухъухэм ахъшэ Iуэху зэрахуэну хуит мыщIыныр, ныбэшхуэ зиIэхэр емыкIу щIыныр. Апхуэдэу лъэпкъитIми къалъытэрт хъыринэхэм удыгъэ яхэлъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«1837: Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр»

2019-06-25

 • 1837 гъэм Пушкин Александр мыхьэнэ зимыIэ зэдауэм кърикIуа зэрыукIым хэкIуэда нэужь, илъэс 23-рэ ныбжьым ит Лермонтов Михаил нэхъыщхьэхэм яхуэгъэзауэ усэ гуащIэ итхауэ щытащ. УсакIуэшхуэр зэрамыхъумэфамкIэ тепщэхэр щигъэкъуаншэ а сатырхэм «къалэжьа» тезырт Лермонтов-щIалэщIэр япэу Кавказым къыщIагъэкIуа щхьэусыгъуэр. УсакIуэм ди щIыпIэм щрихьэкIа а илъэсым нэгъуэщIынэкIэ урегъэплъ КъБР–м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Щоджэн Хьэутий и тхылъу «1837: Тайны странствования Лермонтова по Кавказу» зыфIищам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Куэд  дэзыхьэх гуп  гъэщIэгъуэн

2019-06-25

 • Щапхъэ зытрах «Маленький джигит» сабий къэфакIуэ ансамблыр Псыхуабэ къалэм щрагъэкIуэкI «Летний калейдоскоп» етхуанэ дунейпсо зэхьэзэхуэм и япэ нагъыщэм и лауреат хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

ЦIыхухэм  щахуэзэ  махуэ  хэха

2019-06-25

 • 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 27-м сыхьэт 14-м щегъэжьуэ сыхьэт 20 хъуху Урысейм и Суд приставхэм   я федеральнэ къулыкъум и Управленэу (УФССП) КъБР-м щыIэм, суд приставхэм я къудамэ псоми щекIуэкIынущ ЦIыхухэм щахуэзэ махуэ хэха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Генералым и фэеплъ зэхьэзэхуэ

2019-06-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ 2006 — 2007 гъэхэм къалъхуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм дзюдомкIэ я ещанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр