ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2018

КIуэкIуэ К. В. Доброволецым (волонтёрым) и махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-12-06

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • ГуфIэгъуэ махуэшхуэмкIэ — Доброволецым (волонтёрым) и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек республикэм ис журтхэм я нэхъыжьхэм яхуозэ

2018-12-06

 • КIуэкIуэ Казбек Налшык дэт синагогэм дыгъуасэ щыIащ икIи республикэм и журтхэм я нэхъыжьхэм яхуэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысей аэропортхэм цIыхушхуэхэм я цIэхэр фIащ

2018-12-06

 • Къэралым ис цIыхубэм Интернет IэмалкIэ драгъэкIуэкIа IэIэтым ипкъ иткIэ, аэропорт плIыщIым щIигъум Урысейм и тхыдэм фIыкIэ къыхэна цIыхушхуэхэм я цIэхэр хуагъэфэщащ. ЩэкIуэгъуэм екIуэкIа IэIэтыр зэриухар вэсэмахуэ хэIущIыIу ящIащ. Абы ипкъ иткIэ, Мэзкуу дэт «Шереметьево» аэропортым усакIуэ Пушкин Александр и цIэр зэрихьэнущ дяпэкIэ, «Домодедово»-м — щIэныгъэлI Ломоносов Михаил и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2018-12-06

 • Финляндие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1917 гъэм унафэ къащтащ ар Урысейм и унафэм зэрыщIэмытыжым теухуауэ.
 • Испанием и конституцэм и махуэщ
 • 1240 гъэм, къаувыхьауэ зэман кIыхькIэ щыта нэужь, монгол-тэтэрыдзэхэр Киев къалэм дыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» — адыгэ унагъуэ псоми!

2018-12-06

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр

2018-12-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и литературэм хэщIыныгъэ хьэлъэ игъуэтащ.
 • И ныбжьыр илъэс 76-нэм иту дунейм ехыжащ Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэзыгъэхьэ комиссэм щыщ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, жылагъуэ лэжьакIуэ емызэш, гуапагъышхуэ зыбгъэдэлъ цIыху Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Темыркъан Юрий и лъэс

2018-12-06

Темыркъан Юрий США-м щыщ Калифорние штатым щохьэщIэ. Анахайм къалэм щыпсэу адыгэхэр я лъэпкъэгъу цIэрыIуэм гуапэу къыIущIащ. Темыркъаным къыбгъэдэсщ Калифорнием щылажьэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Шогуэ Самир. 1990 гъэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЩIэныгъэлI щыпкъэ Нэхущ Iэдэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу

2018-12-06

 • Нэхущ Iэдэм и щIыхькIэ
 • ЩIэныгъэхэмкIэ Урысейпсо Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтым дыгъуасэ щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа КъБКъУ-м и профессор, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Нэхущ Iэдэм и щIыхькIэ къызэрагъэпэща конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Тегеран хуабжьу щысакът

2018-12-06

 •  1943 гъэм щэкIуэгъуэм и 28-м къыщыщIэдзауэ дыгъэгъазэм и 1-р къэсыху Сталин, Рузвельт, Черчилль сымэ Тегеран конференцым щаубзыхуащ дунейм и къэкIуэнум теухуауэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэр. Абы нэхъыщхьэу кърикIуащ мыхэр: япэрауэ, Сталиным езым къыкъуэт къэралхэр къигъэгугъащ Германиер зэхикъута иужь СССР-м Япониер хигъэщIэну. ЕтIуанэрауэ, совет лIыкIуэхэм яхузэфIэкIащ США-мрэ Инджылызымрэ 1944 гъэм фIэмыкIыу КъухьэпIэ Европэм етIуанэ фронт къыщызэIуахыну гурыIуэну. Ещанэрауэ, Рузвельтрэ Черчиллрэ шэсыпIэ иуващ КъуэкIыпIэ Пруссиер (иджы Калининград областщ) зауэм и ужькIэ СССР-м ей хъунымкIэ. АрщхьэкIэ ижыри къэс а зэIущIэм теухуауэ куэд зыщымыгъуазэ къэнащ. УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и Дзэ университетым и профессор Рубцов Юрий абы топсэлъыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

И бзэр IэщIэкIмэ, лъэпкъыр щыIэжкъым

2018-12-06

 • Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ «Бзэ политикэ: урысей- псо Iуэху» зэIущIэ. Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм къызэригъэпэща а зэхуэсым куэд кърихьэлIащ: Парламентым и палатитIми я депутатхэр, егъэджэныгъэмкIэ министерствэм и лIыкIуэхэр, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и къудамэ-хэм я еджагъэшхуэхэр, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри. Зытепсэлъыхьар мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ: Урысейм и лъэпкъхэр зэрыпсалъэ бзэхэр къегъэлынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

2018-12-06

Рейкьявик къалэр Исландием — дунейм щынэхъ ищхъэрэ къэралым — и щыхьэрщ. Ар Атлантикэ хым хэт Сельтьяднарнес хытIыгу ныкъуэм щыIэщ, дунейм и къухьэпIэ, къуэкIыпIэ лъэныкъуэхэр зэпызыщIэ мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ щIыпIэщ. Езыр къалэ къабзэ дыдэщ икIи шынагъуэншэщ. Абы щIэгъэкъуэн хуохъу цIыхур зэранышхуэ зыхуэмыхъуа и щIыуэпсыр. Абы къыхэкIыуи Рейкьявик дунейм и адрей къалащхьэ псоми ещхькъым.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КIэфо Къантемыр и дыжьын медаль

2018-12-06

 • Осетие Ищхъэрэ — Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Илъэсым къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2018-12-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм щыIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м пшыхьхэр щригъэкIуэкI и пэшым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-12-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 УсакIуэ Яропольский Георгий къызэралъхурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу. «Сэ сыапхуэдэ цIыхукъым» (12+)
 • 6.50 «Узыншагъэ». Шэджэм щIыналъэм и сымаджэщыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Пащтыхьхэм я тIысыпIэ». Темыркъан Юрий (12+)
 • 8.40 «Адэжь щIэин». Адыгэхэм жыг зэрагъэ-кIыу щыта щIыкIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр