ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2018

КIуэкIуэ  Казбек  зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуа цIыхухэр щригъэблэгъащ  «Урысей зэкъуэт»  партым  и  жылагъуэ екIуэлIапIэм

2018-12-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ жылагъуэ екIуэлIапIэу Налшык дэтым щахуэзащ и щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Видеоконференц  зэпыщIэныгъэхэм  я  Iэмалхэр къагъэсэбэпри,  КIуэкIуэ К. В. хэтащ Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и IэнатIэм  къыпэщыт къалэнхэр гъэзэщIыным щызэдэлэжьэным теухуауэ щыта IV щIэныгъэ-практикэ зэхуэсым

2018-12-01

 • Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр, армэм и генерал Шойгу Сергей и унафэм щIэту Москва щекIуэкIащ IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я IV щIэныгъэ-практикэ конференцыр, Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и IэнатIэм къыщыув къалэнхэр гъэзэщIа хъун папщIэ хъыбарегъащIэ и лъэныкъуэкIэ зэдэлэжьэным пыщIа Iуэхухэм теухуауэ щытар. Видеоконференц зэ-пыщIэныгъэхэм я Iэмалхэр къагъэсэбэпри, абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Псыхъурей  щыщ  тхьэмадэр илъэс  90  ирикъуащ

2018-12-01

 • Зи юбилейр зыгъэлъапIэ КIуэкIуэ Нурхьэлий Пщымырзэ  и къуэм илъэс 90 зэрырикъуамкIэ къехъуэхъуащ УФ-м и Президент Путин В. В.,  КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В., Бахъсэн муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз А. Хь. сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-12-01

 • Дыгъэгъазэм и 1, щэбэт
 • СПИД узыфэм ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Исландием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1918 гъэм къызэрагъэпэщащ Дание пащтыхьыгъуэм хэт Исландие къэралыгъуэр.
 • Португалием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 1255 гъэм нэмыцэхэм Кёнигсберг быдапIэм (иджы къалэщ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди  щэнхабзэр Эстонием  щаIэт

2018-12-01

 • Балтие республикэхэм я къэралыгъуэхэм я махуэр мы гъэм Iэтауэ ягъэлъапIэ. Дэ зи гугъу фхуэтщIынур Эстониер илъэси 100 зэрырикъум ехьэлIауэ Таллинн щекIуэкIа зэIущIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр зэрыхэтарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бабыгуей Олег лъагапIэщIэхэм хуокIуэ

2018-12-01

 • Узбекистаным и къалащхьэ Ташкент иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ Гран-при дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы жэз медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Бабыгуей Олег.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

И  лэжьыгъэм  къыхуигъэщIат

2018-12-01

 • БжьыхьэкIэ мазэм дыгъэпскIэ гъэнщIа и иужьрей зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм ящыщ зым Хьэтуей къуажэм къыщызэIуахащ спортым дихьэх щIалэгъуалэр зыщыгуфIыкIа, топ щыджэгу хъуну стадионыщIэ. Абы дяпэкIэ зэрихьэнущ а жылэм дэт курыт школым физкультурэмкIэ егъэджакIуэу илъэс 50-м щIигъукIэ щылэжьа, ныбжьыщIэхэм я Iэпкълъэпкъым зегъэужьынымкIэ гъэсакIуэ пажэу щыта Нало Леонид  Хьэмырзэ и къуэм и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Джэдгъэф  Хьэжмурат  теухуа   гукъэкIыжхэр

2018-12-01

 • ПщIэ зыхуэпщI, фIыуэ плъагъу цIыхур пфIэкIуэдыныр хьэлъэщ. Лэскэн районым хыхьэ Арщыдан къуажэм щыпсэухэм езым я гуауэ дыдэм хуэдэу зыхащIащ дохутыр Джэдгъэф Хьэжмурат иджыблагъэ дунейм зэрехыжар. Иужьрей илъэс 15-м ар жылэм дэт фельдшер-акушер IуэхущIапIэм дохутыр-терапев-ту щылэжьащ. Абы и ныбжьэгъухэм, и лэжьэгъухэм, игъэхъужахэм а цIыху щыпкъэм и дуней тетыкIам, и Iэзагъэм теухуауэ жаIэн я куэдщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-12-01

 • Адыгэ лIакъуэхэр
 • Мэхъуэшхэр
 • Я бжыгъэкIи, щIыналъэкIи мэхъуэшхэр адрей адыгэ лъэпкъхэм нэхърэ нэхъ мащIэщ. Ахэр беслъэнейхэм я гъунэгъуу къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щыпсэуащ, Хуарзэ, Псыхур, Iэл псыхэм я тIуащIэхэр яIыгъыу. Я лъэпкъыцIэр къызыхэкIар нахуэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис