ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2018

Зэпеуэм щытекIуахэр

2018-12-25

 • «ЛъагапIэщIэ» зэпеуэр зэриухам теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 22-м щекIуэкIащ. КъекIуэлIахэм хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуэкIуэ Казбек хэтащ «ЛъагапIэщIэ» конкурсым хиубыдэу къызэрагъэпэща «IэщIагъэхэм я жармыкIэ» Iуэхум

2018-12-25

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «ЛъагапIэщIэ» республикэ конкурсым и кIэух Iыхьэм хиубыдэу Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къыщызэрагъэпэща, «IэщIагъэхэм я жармыкIэ» Iуэхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэ

2018-12-25

 • КъухьэпIэ къэралхэм щыпсэу чыристанхэм ягъэлъапIэ Хьисэ бегъымбарыр къыщалъхуа махуэр
 • 1917 гъэм Украинэр рабочэхэм, сэлэтхэм, мэкъумэшыщIэхэм я депутатхэм я Советхэм я Республикэу къалъытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ

2018-12-25

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм къыщызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр мэрем кIуам екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Бжьыней Камиллэ псом нэхърэ нэхъ Iущщ

2018-12-25

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щригъэкIуэкIащ «БэрэIущ» хэгъэгупсо зэпеуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык  къыIэрыхьэнущ «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэу» 33-рэ

2018-12-25

 • Къэралым автомобиль къыщIэзыгъэкI и IуэхущIапIэхэр дэIыгъынымкIэ федеральнэ программэм ипкъ иткIэ, зэман гъунэгъум Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьэнущ «В» классым хыхьэ, «ДэIэпы- къуэгъу псынщIэ» автомашинэу 33-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2018-12-25

 • КъурIэн лъапIэм щыщ Iэятхэм я мыхьэнэр
 • КъурIэн лъапIэм Iэят къыщыкIуащ: «Фэ ффIэмыфI куэд фэркIэ хъеру (фIыуэ) Сэ къэзгъэщIащ, ауэ фэ абы фыщыгъуазэкъым. Фэ ффIэфI куэд фэркIэ шэру (Iейуэ) Сэ къэзгъэщIащ, ауэ фэ абы фыщыгъуазэкъым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Си лъагъуныгъэр ещхьыжщ си гум

2018-12-25

 • Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуахэм къахэкIащ тхакIуэ, усакIуэ куэд. Абыхэм ящыщщ Къуныжь ХьэIишэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХэщIыныгъэ зымыгъуэта  щыIэжкъым

2018-12-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI щIыма-хуэ чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта зи чэзу джэгугъуэм «ХьэтIохъущыкъуейм» и закъуэ пашэныгъэр фIигъэкIуэдащ. Иджы бжьыпэр командищым зэдагуэш.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ИлъэсыщIэм зыхуагъэхьэзыр

2018-12-25

 • Налшык щекIуэкIыну ИлъэсыщIэ дауэдапщэхэр 60 гъэхэм щыIа щапхъэхэм тету къызэрагъэпэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

 Путин  Владимир: Урысейм дунейпсо утыкум хуэфащэ увыпIэ щиубыдын хуейщ

2018-12-22

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и къулыкъум зэрыпэрыхьэрэ иджы епщыкIуплIанэу къызэрегъэпэщ илъэсыр зэрекIуэкIар къыщапщытэж зэIущIэ. Мы гъэм пресс-конференц иным кърихьэлIащ УФ-м, нэгъуэщI къэралхэм щыщ журналист 1700-м щIигъу. СыхьэтиплIым нэблагъэкIэ екIуэкIа зэIущIэм упщIэ зэмылIэужьыгъуэ куэд къыщаIэтащ. Путиным и пресс-секретарь Песков Дмитрий и лэжьэгъухэм псалъэ яритын и пэ къэрал Iэтащхьэр кIэщIу тепсэлъыхьащ 2018 гъэр зэрекIуэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ЛъагапIэщIэ» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр йокIуэкI

2018-12-22

 • Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 19-м щыщIидзащ «ЛъагапIэщIэ» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэм. А Iуэхум ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм къекIуэлIахэм хъуэхъу псалъэкIэ зыхуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КIэлъыплъакIуэ советым и пашэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэ-щIым и къуэдзэ Федченкэ Людмилэ, республикэм и къэрал властым и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэм, нэгъуэщIхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Бжьыхьэ лэжьэгъуэр яух

2018-12-22

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм 2018 гъэм и бжьыхьэ лэжьэгъуэм и кIэух зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Ди щIэныгъэ лэжьакIуэхэм я ехъулIэныгъэщIэ

2018-12-22

 • Корее Ипщэм и къалащхьэ Сеул гъэлъэгъуэныгъэхэр, конференцхэр щрагъэкIуэкI и комплексым дыгъэгъазэм и 6 — 9-хэм щызэхэтащ SIIF-2018 дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ-жармыкIэ. Зэхыхьэм утыку къыщрахьащ щIэныгъэ къэхутэныгъэщIэхэр, абыхэм цIыхухэм я дежкIэ сэбэпынагъыу пылъыр хэIущIыIу щащIащ, апхуэдэуи а лэжьыгъэм фейдэ къыпэкIуэн хуэдэу къызэгъэпэщынми щытепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019 гъэм и махуэшхуэхэм зэрызыдгъэпсэхунур

2018-12-22

 • Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм унафэ къищтащ ди къэралым и цIыхухэр 2019 гъэм и махуэшхуэхэм зэрыдэсыну щIыкIэм теухуауэ. Абы ипкъ иткIэ, хабзэ зэрыхъуауэ, дызыхуэкIуэ илъэсми зыгъэпсэхугъуэ кIыхьхэмкIэ щIэддзэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ